Отговор на въпрос от народния представител Дора Янкова от парламентарната група БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ относно изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград

11 септември 2015 | 13:57

Уважаема госпожо Янкова, развитието на проекта „Геотермална отоплителна система на Златоград“ се основава на хидротермалния ресурс на находището „Минерална вода Ерма река“, която е публична общинска собственост. През 2005 г. е приключил разработен проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция „Интегрирано използване на термоминералните води, акумулирани в геотермалната система „Ерма река - Илиджа“. МОСВ е бенефициент по проекта и на всички етапи е подпомагало разработването му. Цялостният проект за топлофициране на Златоград с наименование „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград“ е на посочена от община Златоград обща стойност над 18 млн. лв. и включва четири подобекта: водовземно съоръжение, тръбопровод с дължина 13 500 м, геотермална централа и градска топлопреносна мрежа. Строителството на обекта е започнало въз основа на договор, сключен между МРРБ и „Минстрой холдинг“ АД, София. До края на 2008 г. проектът се е реализирал по Програма ФАР/трансгранично сътрудничество.
На 18. 06. 2012 г. в ПУДООС е постъпило заявление за финансиране на проект  „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград, подобект: Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник“ за сума в размер на близо 4 млн. лв.  Заявлението е внесено на заседание на УС на ПУДООС и в резултат на обсъждането от УС с мотива, че се касае за реализиране на енергоспестяващ проект в обхвата на приоритетната за периода 2009-2013 г. област на енергийната ефективност чрез използване на геотермален източник за отопление на административни, социални и здравни заведения на територията на Златоград, както и че е съфинансиран по европейска програма, е взето решение да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 3 990 000 лв. за изграждане на проучвателен сондаж с дълбочина 800 м, това е водовземното съоръжение и надземната конструкция на геотермален водоизточник в с. Ерма река.         
В изпълнение на това решението са сключени два договора. На 7 март 2014 г. е подписан договор между ПУДООС и община Златоград за финансиране на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград, подобект: Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част към геотермален водоизточник - изпълнение на строителномонтажни работи“. Договорът е на стойност близо 3 млн. лв. и е в процес на изпълнение. Строителната площадка е открита на 14 май 2014 г. съгласно графика и две прекъсвания, завършването е предвидено за 3 юни 2015 г., но се налага спиране на строителството с акт образец 10 на 11 май 2015 г. поради дефект в автономната система за управление на подземното помпено оборудване, възникнал поради лоши метеорологични условия. Съгласно подписан анекс между ПУДООС и община Златоград се предвижда изпълнението да се удължи с малко повече от два месеца. На този етап в ПУДООС не е представен акт образец 11 за продължаване на строителството.  По договора са отчетени и разплатени близо 2 млн. лв.
Вторият договор между ПУДООС и община Златоград за финансиране на останалата част от проекта – провеждане на хидрогеоложки изпитания и изготвяне на доклад за оценка на експлоатационния ресурс на новоизграденото водовземно съоръжение. Този договор е в размер до 74 400 лв.    На 7 юли 2015г. от община Златоград е депозирала в ПУДООС заявление за „Изграждане на отоплителна система на гр. Златоград – подобект 2 „Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермална централа в гр. Златоград“ в размер на 18 680 000 лв. с ДДС, от които са планирани да бъдат получени през 2015 г. 15 251 000 лв. с ДДС, а 2016 г. -  3 419 000 лв. с ДДС.
Както всички знаете, безспорен приоритет на МОСВ е подкрепата на инициативите на общините, които са свързани с оползотворяването на ресурса на геотермална енергия и минералните геотермални води на територията на страната. Това е важен проект както за общината, така и за икономиката и туризма в региона – той отговаря и на принципите, свързани с осигуряването на енергийна ефективност. Що се отнася до финансирането, провеждани са разговори с общината и смятаме, че е необходимо да бъде направен икономически анализ, предвид факта, че проектът и приходогенериращ. В този смисъл налични финансови средства могат да бъдат търсени чрез европейско финансиране и по-специално от програмите, осигуряващи ползване на европейски средства – това са средства, които ще бъдат налични чрез Фонда на фондовете.