Отговор на въпрос от народния представител Ивелина Василева от ПГ на ПП ГЕРБ, относно готовността на пречиствателните станции по Черноморието за летния туристически сезон

01 септември 2017 | 15:06

Уважаема госпожо Василева, на 01 и 02 юни, посетих пречиствателните станции във Варна, Созопол, Лозенец, Златни пясъци и Равда.

Проверките на Регионалните инспекции по околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“ доказват готовността на пречиствателните станции за летния туристически сезон.

Съгласно моя заповед от 31.05.2017 г., освен планираните контролни проверки, извършваме извънредни на всички обекти - потенциални замърсители на Черно море.

Обект на засиления контрол са както регламентираните източници на отпадъчни води и производствените обекти, така и нерегламентираното изхвърляне на отпадъчни води от временни преместваеми обекти в близост до морето и на морските плажове.

Конкретно за всяка станция, която посетих, позволете ми да отбележа някои данни:

ПСОВ - Варна пречиства отпадъчните води от гр. Варна,        гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Каменар, с. Тополи и с. Езерово и работи със съоръжения за биологично пречистване, и допълнително пречистване на азот и фосфор, след реализирането на реконструкцията и модернизацията на станцията със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

ПСОВ - Златни пясъци пречиства отпадъчните води от к.к. “Златни пясъци”, селищно образувание “Ален мак”, к.к. “Чайка” и ваканционен клуб “Ривиера” и функционира със съоръжения за биологично пречистване. С цел отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор, през 2015 г. е изготвена проектна документация за реконструкция и модернизация на пречиствателната станция. На 13.02.2017г. е сключен Договор с община Варна и са предоставени 24 300 000 лв. без ДДС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Предвидено е допълнително натоварване от 72 000 е.ж. през летните месеци и 18 000 е.ж. през зимния период и частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в селищно образувание „Ален мак“. Изградено е и дълбоководно заустване на пречистените отпадъчни води.

ПСОВ - Несебър–Слънчев бряг–Равда пречиства отпадъчни води от Несебър, к.к.Слънчев бряг, с.Равда, Св. Влас, с. Тънково и  с. Кошарица. Извършени са разширение, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа и пречиствателната станция. Работи с максимален капацитет 220 000 е.ж., с биологично пречистване, допълнително пречистване на азот и фосфор и е реализирано дълбоководно заустване на близо 2,5 км. в морето.  В с. Тънково е изградена канализационната система, обхванати са всички битово-фекални води, доведени са до „Канализационната помпена станция“ на с. Тънково, откъдето се отвеждат за пречистване в ПСОВ - Равда. Дейностите са реализирани чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г.

В ПСОВ – Созопол се пречистват отпадъчните води от канализационната система гр. Созопол, гр. Черноморец и Равадиново чрез биологично пречистване и допълнително пречистване на общ азот и общ фосфор. Реализирано е и дълбоководно заустване на пречистените води със средства от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.“.

През 2016 год. с финансовата подкрепа на ПУДООС, на входа на ПСОВ-Лозенец е изграден задържателен резервоар, с който е решен проблема с недостатъчния тогава капацитет на пречиствателната станция и е преустановено изливането на непречистени води в морето. Вследствие на това през 2016 г. зоната при с. Лозенец е преквалифицирана и отговоря на изискванията на Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане.