Отговор на въпрос от народния представител Манол Генов от парламентарната група „БСП лява БЪЛГАРИЯ“ за замърсяването на атмосферния въздух и редовното превишаване на нормите на въглероден оксид в с. Красново, общ. Хисар

15 януари 2016 | 15:51

Уважаеми  господин Председател,

Уважаеми  госпожи и господа  народни представители,

Уважаеми господин Генов,

Още в самото начало на своя отговор искам да оборя Вашето твърдение. Контролният орган РИОСВ - Пловдив е приложил принудителна административна мярка – спиране на дейността на производството на дървени въглища до привеждането й в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда и в този смисъл инсталацията собственост на фирма „АИБО - С“ ЕООД не работи.

Малко повече подробности. Производството на дървени въглища независимо от използвания способ се счита за производство на химично вещество и подлежи на регистрация в  Европейската агенция по химикали, съгласно изискванията на Регламента (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. През 2012г. „АИБО-С“ ЕООД е извършило така наречената „късна предварителна регистрация“ в Европейската агенция по химикали, с която се разрешава на оператора да произвежда средногодишно количество под 100 тона. На 06 август 2015 г. дружеството е уведомило РИОСВ - Пловдив, че е предприело действия по извършване на регистрация в тонажна група от 100 - 1000 тона, предвид намерението си за увеличаване обема на производството. Към момента няма данни за приключила „същинска регистрация“ от този оператор. При извършване на дейността, дружеството има задължението да спазва  изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и поднормативната уредба към него. В изпълнение на изискванията през 2014 г. „АИБО-С“ ЕООД е извършило собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията са показали превишения на емисионните норми по показател въглероден оксид. За констатираното нарушение от РИОСВ Пловдив е наложена текуща месечна санкция.

През 2015г, след получени сигнали от граждани на с. Красново срещу дейността на „АИБО-С“ ЕООД, от РИОСВ - Пловдив са предприети действия, за извършване на контролни емисионни измервания. Контролните измервания, извършени на 14 и 15 септември 2015г. са показали превишения по показател въглероден оксид, във връзка с което на оператора са дадени предписания. В изпълнение на дадените предписания в РИОСВ Пловдив е представена програма с мерки за предотвратяване на замърсяването с краен срок месец декември.  През месец ноември, след получени сигнали от кмета и жители на с. Красново, на 26 и 28 ноември 2015г., от РИОСВ - Пловдив са извършени проверки на обекта, при които е констатирано, че се извършва изпитание на съоръженията, без да са приключили техните реконструкции.  Дадено е предписание за преустановяване на изпитанията на съоръженията до приключване на реконструкцията им. Както споменах, приложена е и принудителна административна мярка - спиране на дейността по производство на дървени въглища до привеждането й в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда. В този смисъл, контролният орган е предприел всички необходими мерки и е приложил цялата строгост на Закона. Благодаря.

Министър Ивелина Василева – дуплика

Уважаеми  господин  Председател,

Уважаеми  госпожи и господа  народни представители,

Уважаеми господин Генов,

Безспорно усилията, които трябва да полагаме за подобряване на чистотата на атмосферния въздух са повсеместни и комплексни. За това беше  усъвършенстван наскоро  и Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което благодаря за подкрепата на народните представители.

Що се отнася до санкциите, такива каквито са определени в нормативната уредба, те биват прилагани. Аз винаги съм била на мнение, че те трябва да бъдат прилагани строго и безкомпромисно. Затова искам да Ви информирам, че през изминалата година  акцент в дейността ни беше подобряването на ефективността на контролната дейност. Освен по цитирания случай бяха предприети и други действия от Регионалните инспекции по налагане на принудителна административна мярка за спирането на дейността на инсталации, които замърсяват атмосферния въздух или извършват дейността си без необходимите пречиствателни съоръжения. През изминалата година беше спряна дейността на час от инсталациите на МОНТЮПЕ в град Русе, след констатиране на наднормено замърсяване на атмосферния въздух с въглеводороди. От РИОСВ - Стара Загора беше спряна дейността на пиролизна инсталация за преработка на гумен гранулат. От РИОСВ – Бургас, след получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух, беше спряна инсталация за утилизация на свежа птича тор и превръщането в органична тор. От РИОСВ - Велико Търново и РИОСВ -Пловдив бе спряна дейността на инсталация за производство на дървени въглища, както споменах на дружеството в с. Красново, както  и на инсталациите в гр. Златарица и с. Яворец, община Севлиево.

Ние ще продължаваме да бъдем безкомпромисни в прилагането на екологичното законодателство и недопускането на рискове за здравето на хората. Благодаря.