Отговор на въпрос от народния представител Невин Хасан от парламентарната група на ДПС относно мерките, които МОСВ предприема за защита и предотвратяване на наводнения на с. Долец, община Дулово и на земеделските земи в землището на с. Паисиево, община Ду

Уважаема госпожо Хасан, основната причина за наводнената част на земеделските земи в землищата на селата Паисиево и Долец в община Дулово са падналите валежи с голяма интензивност за кратко време, което е допринесло за бързо формиране на големи количества водни маси. Данните и статистиката на НИМХ при БАН показват, че през м. февруари т. г. валежите са били значителни за този период от годината. Оттокът, който се е формирал на територията на страната през февруари 2015 г. превишава с 45% формираният отток през януари 2015 г. и е 5 пъти по-голям от оттока формиран през февруари 2014 г.   

Информирам Ви, че във връзка с конкретния казус, със заповед от 25 август 2015 г. на управителя на област Силистра е назначена междуведомствена комисия. В нея са включени и представители на регионалните структури на МОСВ и на други отговорни институции. На 27 август 2015 г. е извършен оглед на наводнения пътен участък, свързващ селата Паисиево – Китанчево. На огледа са присъствали областният управител, кметът на с. Паисиево, представители на общините Дулово, Разград, на Напоителни системи – клон Долен Дунав, на ВиК – Силистра, на Областното пътно управление и на РЗИ – Силистра. Констатирано е, че има наводнен пътен участък и земеделски земи около него. Пътят е от четвъртокласната пътна мрежа и се стопанисва от община Дулово, Силистренска област. Пътят, свързващ селата Паисиево – Китанчево не е напълно завършен, на около 2 км от наводнения пътен участък няма положен асфалт, а само трошена каменна настилка. Водата, оттичаща се от с. Китанчево по посока с. Паисиево, минава през земеделски земи, като е направила два големи разлива поради малкия наклон на терена. Създадена е предпоставка за заблатяване на земите, пътят е непроходим, а земеделските производители нямат достъп до земите си.

На базата на анализа и оценката на експертите от комисията са направени изводи и препоръки за решаването на проблема, в т. ч. предприемане на спешни действия по отводняване на пътния участък - засипване на пътя с чакъл като временна мярка. За трайно решаване на проблема, паралелно със засипването, трябва да започне изграждането на отводнителен канал. За превенция от наводнения е необходимо Областната администрация в Силистра да предприеме дейности, по изготвяне на проект и изпълни корекция на дерето от пътя от с. Китанчево до с. Тодорово и от Тодорово до Паисиево. На базата на хидроложки проучвания да се изготви идеен проект – втори етап, за превенция от наводнения на с. Долец, област Силистра.

Съгласно разпоредбите на Закона за водите и Закона за общинската собственост, конкретни мерки и изграждането на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите в с. Долец, община Дулово следва да предприеме кметът на общината.