Отговор на въпрос от народния представител oт Парламентарната група на Движението за права и свободи Джевдет Чакъров за изпълнение на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

15 януари 2016 | 15:21

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми господин Чакъров,

Отчитайки направеното и постигнатите резултати, може да се каже, че както във физическо, така и във финансово отношение, изминалата 2015 година бе най-успешната за цялостното изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ /ОПОС/. Програмата изпълни своите цели, свързани със заложените индикатори за прилагане на политиките на екологичното законодателство и за подобряване на екологичното състояние на околната среда в страната. Данните показват, че годината се характеризираше с нормализиране на всички процеси и показатели, чрез които се измерва изпълнението на програмата. Ускорено компенсиране на забавата при извършването на строителните дейности, значително увеличаване на размера на верифицираните и сертифицираните разходи, както и забележително нарастване на отпуснатите от ЕК траншове за България. По програмата успешно са приключили 282 проекта.  

По отношение на физическото изпълнение:  

В сектор „Води“ са  новоизградени и реабилитирани 50 броя пречиствателни станции за отпадъчни води. Новоизградената и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа е с дължина 2 649 км., с което 922 хил. жители ще ползват по-качествени ВиК услуги.

В сектор „Отпадъци“ са изградени общо 18 броя регионални депа за твърди битови отпадъци, които обслужват близо 4 милиона жители.

В сектор „Биоразнообразие“ са картирани 228 броя защитени зони от мрежата „Натура 2000“, разработени са 63 планове за защитени територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

По отношение на финансовото изпълнение изплатените суми към бенефициенти по програмата възлизат на 3, 47 млрд. лева., което е 108 % от бюджета на програмата. Верифицираните разходи са 2,9 млрд. лв, като от тази сума само за последното шестмесечие на годината са верифицирани над 1,1 млрд. лв. Съгласно правилата на регламента, верификацията на разходите направени в края на 2015 година продължава и през 2016 година. Възстановените от ЕК суми възлизат на 2,29 млрд. лв . Тази сума не включва последните два сертификата от месец декември в размер на общо 328 милиона лева. В заключение, само за една година верифицираните и сертифицирани разходи са толкова, колкото за целият предходен период на програмата. Както знаете Оперативната програма няколко пъти беше изправена пред сериозни предизвикателства и за това смятам, че направеното доведе до възобновяване на доверието от страна на Комисията, до компенсиране на забавянето и подобряване на процесите. В крайна сметка това води до моята оценка, съгласно която програмата може да се счита за успешна.

Освен всичко казано до тук, както коментирах и по-рано, Оперативната програма създаде практики и механизми, които поставиха една изключително добра основа за нейното естествено продължение през новият планов период, през който отново ще можем да ползваме 3,5 милиарда лева за чиста околна среда в България.

 

Министър Василева - дуплика:

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров,

Безспорно финансовите корекции, които  бяха наложени през първият програмен период, може би в най-тежка степен се отразиха на бенефициентите на ОП „Околна среда“. Точно тя бе тази, която пострада от  липсата на достатъчно опит и предвид тежестта, обхвата и обема на проектите много сериозен беше ударът, който получиха общините. Това на което се надяваме е научените уроци да доведат до недопускането на подобни грешки повторно.

Що се отнася до релокацията на средства  аз имам убеденост, че това което беше направено през 2012 г. беше полезно, защото така се обезпечи допълнително оборудване за превенция и справяне с щети от бедствия, от наводнения и от горски пожари. Тези средства, които бяха осигурени на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ бяха за изключително необходима техника, с която да се защити живота и здравето на хората. С тях се реализираха и мерки, които да подпомогнат подобряването на чистотата на атмосферния въздух в най-големите населени места чрез модернизиране на автобусния и тролейбусен парк, чрез закупуването на вагони за метрото и трамвайни мотриси. Имайки предвид предизвикателствата пред страната ни по отношение подобряване на състоянието на атмосферния въздух, аз считам че тези средства имат своя дял в подобряване на състоянието на въздуха. За това имаме и нова приоритетна ос в програмата, точно в тази посока. Надграждаме предходния програмен период и се надяваме средствата, които са налични по програмата да доведат до подобряване на екологичното състояние и подобряване на живота на гражданите. Благодаря.