Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Чавдар Георгиев относно нарушения на екологичното законодателство в мината за добив на флуорит в гр. Чипровци


Уважаеми господин Председател , Уважаеми дами и  господа народни представители , Уважаеми господин Георгиев,
В отговор на поставените от Вас въпроси, бих искала да Ви информирам следното:  От 2011 г., в подземен рудник „Лукина падина” и Обогатителна фабрика за първична преработка на флуоритна суровина в землището на с. Железна, община Чипровци, област Монтана  се извършва добив на неметални полезни изкопаеми (флуоритова суровина) от „България Флуорит” ЕООД- гр. София.
От дейността на обектите се формират отпадъчни води, които съгласно издадените от Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен разрешителни, рудничните води от подземния рудник заустват в дере „Лукина падина“, приток на р. Огоста, а отпадъчните води от обогатителната фабрика, след избистрянето им в хвостохранилище, заустват в р. Голям Буковец, приток на  р. Чипровска Огоста.
До 31 март всяка година дружеството представя в РИОСВ – Монтана доклад за изпълнение на условията в издадените му разрешителни за заустване за предходната година, вкл. и резултатите от проведения собствен мониторинг на отпадъчните води.
Ежегодно, от РИОСВ Монтана, се осъществява контрол върху дейността на обектите по спазване на изискванията на екологичното законодателство, включително и контролен мониторинг на заустваните отпадъчни води. От регионалната инспекция са извършени и проверки по постъпили сигнали за замърсяване.
В периода 2012 - 2015 г. резултатите от извършения контролен и собствен мониторинг са показали превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени с разрешителните) по показатели: “Неразтворени вещества”, „Сулфати”, „Манган ” и „Арсен” само за заустваните отпадъчни води от Обогатителната фабрика. За констатираните превишения, от РИОСВ Монтана са наложени санкции по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда на обща стойност над 40 хил. лв., от които близо 30 хил. лв. са преведени на община Чипровци.
Освен наложените санкции, през 2014 г. на дружеството е съставен акт и е издадено наказателно постановление в размер на 1000 лв. за констатирано заустване на непречистени отпадъчни води на основание чл. 200 от Закона за водите.     
На 10 февруари 2016 г. след сигнал от кмета на с. Железна за замърсяване на атмосферния въздух в района на селото, незабавно е извършена проверка от експерти на инспекцията, съвместно с представител на община Чипровци и кметът на с. Железна и представители на „България Флуорит“ЕООД. Констатирано е запрашаване на атмосферния въздух вследствие демонтаж на тръбопроводите и съоръженията за оросяване на хвостохранилището.  В  законоустановения срок ще бъде издадено наказателно постановление  за това нарушение. Дружеството е информирало РИОСВ Монтана, че с решение на едноличния собственик от 28 януари 2016 г. се прекратява добива и преработката на флуорит и от регионалната инспекция е изпратено писмо до Министерство на енергетиката за предприемане на действия по компетентност , съгласно Закона за подземните богатства .
Дуплика на министър Василева :
Безспорен приоритет на МОСВ е стриктното съблюдаване на  екологичното законодателство и провеждането на строг контрол. Съгласно правомоцията на регионалната инспекция , както стана ясно от изложението ми, са налагани санкции за установени  нарушенията. Що се отнася до последното установено нарушение, а именно констатираното запрашаване на атмосферния въздух от РИОСВ- Монтана е връчен предупредителен протокол на управителя на дружеството България Флуорит“ ЕООД, с който е дадено предписание за предприемане на всички  мерки за недопускане на последващо възникване на неорганизирани емисии от хвостохранилището. На 15 и 16 февруари са извършени последващи проверки и е констатирано, че е възстановено електрическото захранване, монтирани са и работят оросяващите съоръжения. Искам да уверя както вас така и всички народни представители, че  с цел недопускане на замърсяване на компонентите на околната среда РИОСВ- Монтана ще продължи да осъществява строг последващ контрол по изпълнение на декларираните от дружеството мерки.