Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП – Лява България“ Иван Иванов, относно готовността на бенефициентите по ОП „Околна среда 2014-2020“, Приоритетна ос 1- Води

Уважаеми, господи Иванов, както споменахте, по новата оперативна програма „Околна среда“ основна част от ресурса, 70% в размер на 2,3 млрд. лв. е насочен към ВиК сектора. В момента се изпълняват т. н. ранни проекти, следвайки подхода, който беше валиден през изминалия програмен период, защото се провежда и водната реформа и се очаква, че ВиК операторите, като основни бенефициенти на помощта, ще могат да реализират проекти, които да доведат до максимален ефект от гледна точка на планирането и на приоритетните инвестиции в критичните участъци и елементи от системите.

През 2015 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ бяха обявени две процедури, насочени към подпомагане на реформата във ВиК отрасъла и реализацията на инвестиции във ВиК сектора през програмния период. Бенефициент и по двете процедури е Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като отговорно за политиката във ВиК сектора. Целта на първата процедура „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ на стойност 61 512 000 лв. е реализиране на интегрирано, регионално инвестиционно планиране чрез разработването на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП). С тези тях ще се анализират техническите и икономическите нужди от инвестиции на регионално ниво, ще се предложат технико-икономически ефективните решения, които да бъдат изпълнени на територията на един консолидиран район и които да допринесат за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните и опазването на водите.

Очакваният резултат от изпълнението на мерките по процедурата е подготовка на качествени документи за ВиК операторите за кандидатстване по оперативната програма за инфраструктурни проекти, на територията на 14-те консолидирани района, което ще ускори процеса на кандидатстване от тяхна страна. Целта на втората обявена процедура „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“ на стойност 15 840 000 лв. е именно развитие и укрепване на институционалната среда и капацитет за ефективно управление на ВиК отрасъла и предоставяне на качествени ВиК услуги в съответствие с изискванията на европейското законодателство и добрите международни практики. Дейностите по проекта, изпълняван от МРРБ включват укрепване на административния капацитет чрез обучения и/или организиране на информационни събития за заинтересованите страни (в т. ч. асоциации по ВиК, ВиК оператори, областни администрации, МРРБ и др.) с цел повишаване на ефективността при управлението, планирането и регулаторната и финансова отчетност на отрасъл ВиК. Процедурата ще подкрепи и прилагане на договорната рамка за стопанисване, експлоатация и поддръжка на публичната ВиК инфраструктура и предоставянето на ВиК услуги, необходима за реализирането на инфраструктурни проекти по оперативната програма и реализиране на ВиК реформата.