Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Иван Иванов относно обособяването на санитарно-охранителна зона около язовир "Тича"

11 март 2016 | 15:47

Уважаеми  господин председател, Уважаеми дами и господа народни представители, Уважаеми господин Иванов,

В отговор на вашия въпрос, Ви предоставям следната информация: Съгласно Закона за водите (чл. 48, ал. 2, т. 1) ВиК операторите са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят безопасна и чиста питейна вода на потребителите. Извършените разходи от страна на операторите подлежат на възстановяване по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и подзаконовата нормативна уредба. Това означава, че ВиК дружеството може да включи разходите в бизнес-плана си.

В изпълнение на изискванията на Наредба № 3 на МОСВ, МРРБ и МЗ, ВиК операторът – ВиК Шумен е възложил изготвяне на проект на санитарно-охранителна зона, който е приложил към заявлението до министъра на околната среда и водите за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около язовир „Тича“.

Проектът за СОЗ на яз.Тича, приложен към заявлението на ВиК Шумен, съдържа и рекапитулацията на количествено-стойностните сметки (КСС) за мероприятията по СОЗ.

В проекта на СОЗ, изрично е посочено, че по време на извършване на мероприятията от първия етап за пояс II за премахване на замърсяванията следва да се извършат необходими проучвания и изследователска работа с цел определяне на необходимостта и обхвата от дейности, които да се извършат в пояс III във втори и трети етап. Тоест, трябва да се оцени ефекта от мерките, приложени с етап 1 и едва след това, ако изобщо е необходимо да се пристъпи към етап 2 и съответно етап 3.

Заповедта на органа по учредяване (в този случай министърът на околната среда и водите) не определя източник на финансови средства и отговорности по изграждане на необходимата инфраструктура. Доколкото в законодателството са определени компетентните органи и задължените лица, те са такива и по отношение на изпълнение на определените мерки в Заповедта за СОЗ.

Съгласно Наредбата за СОЗ, ВиК дружеството е компетентният орган по експлоатация на санитарно-охранителната зона, вкл. изграждането и поддържане на маркировката, благоустрояване, озеленяване, оздравяване, укрепване и други с цел предпазване на водата от замърсяване, както и охрана на санитарно-охранителната зона и провеждането на необходимия мониторинг. Безспорно най-важно от всичко е осигуряването на чиста питейна вода за населението.