Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП – Лява България“ Манол Генов, относно продължаващото депониране на строителни отпадъци на нерегламентираното сметище в с. Първенец, община „Родопи“, област Пловдив

01 април 2016 | 14:51

Уважаеми, господин Генов, депото за строителни отпадъци в поземлен имот публична общинска собственост в местността Чакъла, с. Първенец, община „Родопи“, се стопанисва от „СО-Спектър“ ЕАД. През 2010 г. от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив е издадено Разрешение на дружеството за извършване на дейности по транспортиране, временно съхраняване и обезвреждане (чрез депониране) на строителни отпадъци, с 5-годишен срок на действие. 

От РИОСВ – Пловдив са извършвани регулярни проверки на депото, като са констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и за тях са предприети административно-наказателни мерки за неизпълнение на условия от Разрешителното. „СО-Спектър“ ЕАД, с. Първенец е санкционирано с 3000 лв. (платено), за неплащане на две поредни месечни отчисления за обезвреждане на отпадъци община „Родопи“ е санкционирана със 110 000 лв., от които 60 000 лв. са платени от общината, а издаденото наказателно постановление в размер на 50 000 лв. е отменено от Административния съд в Пловдив.

На 11.03.2015 г. са заплатени  всички дължими отчисления към РИОСВ – Пловдив. За периода 01.01.2011 г. - 30.03.2016 г. постъпилите суми от отчисления по чл. 64 от ЗУО от община "Родопи" са 447 466 лв.

През 2015 г. от директора на РИОСВ в Пловдив е издаден регистрационен документ на „СО-Спектър” ЕАД за извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци – бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия и др.  Регистрационният документ разрешава на площадката да се разположи единствено инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване и не предвижда депониране на строителни отпадъци.

На 10.03.2016 г. от РИОСВ – Пловдив е извършена планова проверка на депото за строителни отпадъци. При проверката е констатирано, че дружеството приема отпадъци, различни от упоменатите в издадения регистрационен документ. Във връзка с констатираното нарушение е дадено предписание, за преустановяване приемането на отпадъци, различни от упоменатите в издадения регистрационен документ и е изпратена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. От директора на РИОСВ Пловдив, в законоустановения срок ще бъде издадено наказателно постановление за налагане на имуществена санкция на оператора. 

От РИОСВ ще бъде извършен последващ контрол и при неизпълнение на даденото предписание ще бъде предприета принудителна административна мярка – спиране на дейността до привеждане в съответствие с издадения регистрационен документ.