Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на АБВ Иван Станков, относно обезпечаването на безусловен публичен достъп до информация за изразходване на средствата, натрупани от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), които о

Уважаеми, професор Станков, достъпът до информация по отношение на изразходване на средствата, натрупани от отчисленията се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове по неговото прилагане, Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществена информация. Както и Вие цитирахте, съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се дължат отчисления в размер и по ред, определени с Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.

Публичният достъп до информацията за изразходване на средствата от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците е обезпечен чрез нормата на чл. 29 от Наредбата, според която директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите публикува информация на интернет страницата на регионалната инспекция за събраните, дължими и изразходвани  отчисления на всеки три месеца. Тази информация е налична на страниците на РИОСВ и всеки има достъп до нея.

Що се отнася до реда за достъп до информацията и решенията, с които директорът на съответната РИОСВ дава съгласие или отказва предоставянето на средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, съответно дава съгласие или отказва намаляване на дължимите отчисления или определя техния размер за отчетната година, той е регламентиран в глава втора „Информация за околната среда“ на Закона за опазване на околната среда, в който  съгласно чл.17 всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Към момента информацията, съдържаща се в горепосочените решения, се класифицира като официална обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация. Не само това, точно с цел повече прозрачност и оповестяване на решенията на компетентните органи. В момента в процес на изменение е Наредба №7, като в проекта е предвидено да се вмени задължение на директорите на РИОСВ да публикуват на интернет страницата на екоинспекцията мотивираното решение, с което дават съгласие или отказват предоставянето на средствата от отчисленията. Очаквам до средата на август да бъде прието изменението на наредбата. Що се отнася до решенията на общините, т. е. заявленията за ползване на отчисленията, знаете, че те са предмет на решение на ОбС, съответно на сдруженията за управление на отпадъците и имат публичен характер.