Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Реформаторския блок проф. Вили Лилков, относно конкретни действия, които Столична община е предприела за развитието на минералните извори на територията на общината, и резултатите от тях

24 юни 2016 | 15:04

Уважаеми, господин Лилков, както неведнъж сме коментирали, безспорен приоритет на МОСВ е провеждането на политика за осигуряване на условия за максималното използване на минералните води – изключителна държавна собственост, чрез диалог и сътрудничество със заинтересованите страни – общини, граждански, браншови организации. Чрез използването на подхода за децентрализация, въведен през 2010 г. с изменението на Закона за водите, бяха предоставени за управление от общините 68 находища – в изключителна държавна собственост. Конкретните въпроси, които задавате до голяма степен са в  компетенциите на местната власт, но не съм склонна да споделя разбирането Ви, че е невярна информацията, която предоставям. В този смисъл, отговорите на конкретно поставените от Вас въпроси са както следва:

За оценка на експлоатационните ресурси на находище на минерална вода се възлага хидрогеоложко проучване, в хода на което се извършва обследване на съоръженията от находището, с оглед възможността същите да се ползват като водовземни съоръжения. Въз основа на резултатите от проучванията се изготвя хидрогеоложки доклад, съгласно Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води. Той трябва да съдържа информация за съоръженията, предназначени за водовземане, съоръженията за мониторинг на минералните води, както и съоръженията, които трябва да се консервират или ликвидират. В тази връзка, през периода 2012-2016 г. за находищата, предоставени на Столична община за управление и ползване за срок 25 години, общината чрез процедури по обществено възлагане – с публични покани и пряко договаряне, е възложила хидрогеоложки допроучвания и оценка на актуалното техническото състояние на съоръженията от находищата. Обследвани са общо 18 сондажа и пет извора. Изследванията включват обследване на каптажните съоръжения, установяване на проходимостта на сондажните стволове, установяване състоянието на конструкциите чрез заснемане на обсадните тръби със специализирана подводна камера, дълбочинни термометрични измервания, водочерпателни тестове, лабораторни изследвания на водни проби.

В резултат на извършеното специализирано обследване е установено състоянието на съоръженията от находищата и пригодността им да бъдат използвани като водовземни съоръжения. За всички находища, с изключение на едно, има издадена заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси.

Конкретните дейности, които Столична община е предприела във връзка със стопанисването на предоставените й находища на минерална вода, са възлагане изготвянето на хидрогеоложки доклади, проекти за определяне на санитарно-охранителна зона, съгласно чл. 32 от Наредбата за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Въз основа на стартираните процедури по издаването на сертификати и балнеологични оценки, компетентния орган – Министерство на здравеопазването, е издал два сертификата за находище „София – Железница“ и четири банеологични оценки, съответно за находище „София – Овча купел“, за находище „София-Панчарево“ и за находище „София – Център“, удостоверяващи качествата на минералните води.

Що се отнася до третия Ви въпрос, докладът от главния архитект на Столична община, относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води е внесен за разглеждане в СОС на 3 февруари 2016 г. по информация, публикувана на интернет страницата на общината.

Знаете, че МОСВ няма компетенции да контролира изпълнението на инвестиционни намерения на общините. Конкретните планове за развитие и експлоатация на находищата са от компетенцията на Столична община и са предвидени за изпълнение в „Програма (дългосрочна и краткосрочна) за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води в СО”, към Общински план за развитие на София (2014-2020). Информацията е налична на интернет страницата на общината.

Благодаря Ви!

Министър Василева (в отговор на уточняващи въпроси):

В момента МОСВ разработва програма, чрез която искаме, под формата на финансов инженеринг, да подпомогнем реализацията и на проекти, които целят рехабилитацията или разширението на разпределителна или довеждаща мрежа, с цел максимално оползотворяване на ресурсите.