Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Реформаторския блок Вили Лилков, относно минерално находище „с изключителни балнеологични свойства“ в с. Сланотрън, община Видин

Уважаеми, господин Лилков, находищата на минерални води в България са изключителна държавна или публична общинска собственост. Находищата на минерални води – изключителна държавна собственост са 102 на брой и са изчерпателно изброени в Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите. В списъка на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост няма находище с. Сланотрън. Находище на минерална вода публична общинска собственост в с. Сланотрън не е актувано. Съгласно налични в Министерство на околната среда и водите архивни данни, на територията на с. Сланотрън е имало наличие на два сондажа, разкриващи минерална вода – сондаж №3 и сондаж №Р-1, които видно от Протокол №1/28.01.1988 г. на Геологопроучвателно предприятие –Михайловград, са ликвидирани.

Изграждането на нови сондажи от подземни или минерални води може да се осъществи от общината или от потенциален инвеститор със средства и риск на инвеститора при условията и по реда на Закона за водите и Наредба №1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

При заявен интерес на община Видин за изграждане на съоръжение за подземни води е необходимо да бъде подадено заявление с необходимите документи до Басейнова дирекция „Дунавски район“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения при условията на Закона за водите. В случай, че резултатите от хидрогеоложкото проучване в процеса на изграждане на водовземното съоръжение покажат, че разкритата подземна вода е минерална, е необходимо кметът на община Видин  да представи в Министерство на околната среда и водите: доклад за оценка на ресурсите на находището на минерална вода с оглед издаване на заповед на министъра за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището на минерална вода;  заявление за предприемане на действия пред Министерство на здравеопазването за издаване на сертификат и/или комплексна балнеологична оценка от Министерство на здравеопазването и Проект на санитарно-охранителна зона. Въз основа на издадения сертификат или комплексна балнеологична оценка от Министерство на здравеопазването, кметът на общината може да предприеме действия за актуване на находището на минерална вода като публична общинска собственост.

Към момента в МОСВ няма депозирано запитване за находището. Министерството има готовност да подпомогне общината методически, в случай, че има намерения да предприеме такива действия. Нашите експерти са на разположение. Няма национален инструмент към момента за програмно подпомагане на общините за изграждане на експлоатационни водовземни съоръжения, но както споменах, в процес на разработване сме на програма за подпомагане на общините, които разполагат с находища.

Благодаря!

Министър Василева прие предложението на народния представител Вили Лилков, още през следващата седмица МОСВ да организира среща с кмета на община Видин, с областния управител и с представители на институциите, които имат конкретно отношение към находището в село Сланотрън, община Видин,за да се начертаят необходимите стъпки за установяване на експлоатационните качества на минералните води и възможностите те да бъдат оползотворени.