Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „Патриотичен фронт“ Атанас Стоянов, относно реализация на два проекта в община Сандански – канализация на с. Левуново и канализация на с. Лешница

01 април 2016 | 13:44

Уважаеми господин Стоянов, в отговор на поставения от Вас въпрос „Какви са причините за спиране реализацията на двата проекта за канализация на с. Левуново и с. Лешница – община Сандански, бих искала да Ви информирам следното: за проект „Канализация на с. Лешница“, през 2004 г. община Сандански подава заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 322 745 лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). С решение на УС от 19 октомври 2007 г. е отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер на 400 000 лв. за изпълнение на част от проекта. За одобрените от УС средства е сключен договор между ПУДООС и общината за сумата, по който са разплатени 374 744 лв. за изпълнение на строително-монтажните работи и договора е приключил.

Община Сандански подава искане за дофинансиране на проекта, по което с решения на Управителния съвет на ПУДООС през 2008 г. и 2009 г. са отпуснати общо още 1 000 000 лв. за реализацията му. За тези средства няма подписан договор с ПУДООС, тъй като с решения на УС от 26 август 2009 г. и 30 юли 2010 г. финансирането е отменено поради липса на обезпеченост с финансови средства и изменение на приоритетите на ПУДООС. За решенията на УС община Сандански е уведомена.

За проекта „Канализация с. Левуново“, през 2006 г. община Сандански подава заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 854 000 лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). С решение на УС от 23.06.2008 г. е отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер до 500 000 лв. за изпълнение на част от дейностите. Сключен е договор между общината и ПУДООС за сумата, по който са разплатени 499 953 лв. за изпълнение на одобрените от УС строително-монтажни работи и договорът е приключил.

Оттогава няма движение по преписката. Община Сандански не е депозирала заявление в ПУДООС за дофинансиране на проекта.

Относно въпроса Ви какви са техническите и финансови възможности за тяхното окончателното реализиране на проектите бих искала да Ви информирам, че двата проекта не попадат в приоритетите за финансиране на ПУДООС, защото касаят агломерации под 2000 еквивалент жители. В съответствие с изискванията на чл. 127 от Закона за водите, за да се изгражда централизирана канализация, общината трябва да докаже, че има изградена ПСОВ или е осигурила паралелното изграждане на такава. Тоест не е допустимо да се изгражда канализация ако не е осигурено пречистването. Ако това е налице, бих искала да Ви уведомя, че по линия на Програмата за развитие на селските райони са допустими за финансиране проекти за агломерации под 2000 еквивалент жители.