Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „Патриотичен фронт“ Борис Ячев, относно дейността на кариера за добив на мрамор в НАТУРА 2000, зоната „Бесапарски ридове“

01 април 2016 | 14:33

Уважаеми, господин Ячев, в отговор на поставените от Вас въпроси и в съответствие с компетенциите на Министерството на околната среда и водите, бих искала да Ви информирам  зa следното. Кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре“ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Находището попада в границите на защитена зона „Бесапарски ридове”, определена за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед от 29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите. Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява „разкриване на нови кариери за добив на подземни богатства, с изключение на такива, за които има стартирала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване, издадено разрешение за търсене и/или проучване, регистрирано търговско откритие, стартирала процедура за предоставяне на концесия за добив или предоставена такава”.

За площ „Куртово Конаре” процедурата по предоставяне на разрешение за търсене и проучване е стартирала с подаване на заявление за търсене и проучване на 15. 01. 2005 г. т. е. преди влизане в сила на заповедта за обявяване на защитената зона.  В тази връзка и предвид, че дейността „открит добив в кариери при площ над 25 хектара“ е включена в Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда, през 2011 г. в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда и процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. От директора на инспекцията е издадено положително Решение по ОВОС от 2011 г.

С решение на Министерски съвет на Република България (№ 227 от 26.03.2012 г.) е предоставена концесия за добив на подземни богатства (строителни материали – мрамори) от находище „Куртово Конаре“ и на 14.05.2012 г. е сключен договор, между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката , енергетиката и туризма  и „Персенк Инвест“ ООД, Пловдив.

За периода 2012-2014 г. при извършените от РИОСВ – Пловдив проверки на кариера „Куртово Конаре“, не са установени нарушения на поставените в Решението по ОВОС условия. През 2015 г. след подаден сигнал на „зеления телефон“ в РИОСВ – Пловдив, свързан с неорганизирано емитиране на прах от дейността е извършена извънредна проверка на обекта, при която е установено, че не се извършва оросяване на работните участъци и пътищата в кариерата. За констатираното нарушение на оператора е съставен акт и е издадено наказателно постановление за налагане на имуществена санкция в размер на 2000 лв. Дадено е предписание за извършване на оросяване на пътищата и оборудване на трошачната инсталация със система за оросяване. От месец септември 2015 г. до настоящия момент от РИОСВ Пловдив са извършени 6 проверки на кариерата.

Бих искала да Ви уверя, че от РИОСВ – Пловдив се осъществява стриктен контрол на обекта и при констатиране на нарушение на екологичното законодателство ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

При наличие на обстоятелства за значително замърсяване на компонентите на околната среда, в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства, ще бъдат уведомени Министерския съвет и министъра на енергетиката относно необходимостта от предприемане на законови действия по отношение на концесионния договор на фирма „Персенк Инвест“ ООД за кариерата в местността „Бесепарските ридове“.