Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Чавдар Георгиев относно риска от наводнения в района на община Свиленград

Уважаеми господин Георгиев, България изпълнява задълженията си, произтичащи от Европейската директива за наводненията. Тя изисква от държавите членки да приложат подход на дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения чрез разработване на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). В компетенциите на МОСВ е необходимостта от ангажиране на ресурсите на администрацията и по-специално на Басейновите дирекции за разработването на Плановете за управление на риска от наводнения.

Басейновите дирекции разработват ПУРН за четирите басейнови района. Завършени са първите два етапа – направена е предварителна оценка на риска и са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения за районите, които са определени със значителен потенциален риск от наводнения.

Работи се по завършването на трети етап – планове за управление на риска от наводнения за период от 6 години, които разглеждат всички аспекти на управлението.  

В Плана за упавление за Източнобеломорския район община Свиленград е в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения, с наименование „Река Марица – граница“.  Районът е определен с висок риск и обхваща територии на общините Свиленград, Харманли, Симеоновград, Любимец – от област Хасково, включително село Капитан Андреево и ГКПП „Капитан Андреево“.

Общините участват в процеса по разработване на плановете за управление на риска от наводнения от най-ранен етап.

До сега всеки от етапите от разработваните планове за управлението на риска от наводнения е обявяван публично и е консултиран с широката общественост, в т. ч. и с общините на специално организирани срещи от Басейновите дирекции.

За осигуряване на навременна информация по течението, на р. Марица има изградена система за ранно предупреждение при наводнения, която осигурява прогнози и при определени прагови стойности се обявяват сигнали с три нива на предупреждение: „предупреждение“, „риск за тревога“ и „тревога“. За това отново се изпраща информация до всички Областни администрации и до Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Успоредно с дългосрочното планиране, МОСВ провежда и превантивни действия. За предотвратяване на вредното въздействие на водите в министерството е сформирано оперативно звено. Ежедневно се анализира метеорологичната прогноза за валежи, данните и прогнозата за оттока на реките и предупрежденията за опасни явления. Тази информация се изпраща своевременно на всички областни администрации и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които имат задължението своевременно да уведомяват кметовете на населените места. При възникване на извънредна ситуация се активира 24-часовата работа на Звеното.

Освен това, със средства от новата ОПОС 2014-2020 Министерството на околната среда и водите предоставя възможност за реализацията на приоритетната ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, с което ще бъдат осигурени възможности на общините да предприемат мерки за защита.