Отговор на въпрос от народния представител от ПГ "БСП – лява България" Васил Антонов, относно наличие на потенциална опасност от наводнения, поради лошото състояние на язовирите в област Плевен

11 март 2016 | 16:36

Уважаеми господин председател,Уважаеми госпожи и господа народни представители,  Уважаеми господин Антонов,

Ще отговоря на конкретните въпроси, които зададохте във връзка със ситуацията в района на област Плевен. Но преди всичко искам да уточня, че във връзка с първата част от вашето изложение, неведнъж от тази парламентарна трибуна, беше давана информация за всички мерки и действия, предприети от правителството. Не само това. За пореден път искам да направя следното важно уточнение. Потенциално опасен язовир е язовир, който с местоположението си, независимо от техническото си състояние, при внезапно скъсване би могъл да представлява опасност за намиращите се под него населени места, автомагистрални пътища клас I, жп линии или важни стопански обекти. Язовири, още веднъж, определени като потетенциално опасни не означава, че са технически неизправни, а означава, че подлежат на системни проверки и контрол. Каквито се извършват. По тези критерии, в област Плевен са определени 42 броя язовири.

Ежегодно, както знаете междуведомствени комисии, които се назначават от областните управители, извършват пролетни и есенни проверки на определените потенциално опасни язовири.

След извършените проверки през 2014 г. е констатирано,  че 7 броя от язовирите в област Плевен, са в състояние, което налага временното им извеждане от експлоатация.

Съгласно информация от „Напоителни системи“ ЕАД  - същите 7 язовира  - "Славяново-IV", яз."Бохот - 4" ("Карабаш"), яз."Николаево-1", яз."Николаево-2 и яз."Николаево-3,  яз."Долни Дъбник -1" и яз. „Тотлебенов вал“  са временно изведени от експлоатация през 2015 г., съгласно решение на МС, което оправомощи „Напоителни системи“ да предприеме тези действия, тъй като са с отворени изпускатели,  те не се завиряват. Извършени са ремонтни дейности и имат възможност за провеждане на проектното преливно водно количество, т.е. мерки са взети.

С приетите изменения и допълнения на Закона за водите, контролът по изпълнение на мерките, който следва да предприемат собствениците на язовири, за поддържането им в изправно техническо състояние са възложени на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. Правомощия на агенцията са в сила от 1 януари 2016 г.

Съгласно своите компетенции, Министерството на околната среда и водите, чрез Басейновите дирекции и Регионалните инспекции по околната среда и водите извършват засилен контрол на проводимостта на речните легла и спазване на указанията за поддържане на безопасни нива на язовирите.

Отново бих искала да подчертая, че приоритет на Правителството е установяване на трайна и устойчива политика по превенция и предотвратяване на наводнения с цел опазване живота и здравето на хората.