Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „Реформаторски блок“ проф. Вили Лилков, относно състоянието на минералните извори, които МОСВ прехвърли безвъзмездно на Столична община

Уважаеми господин Лилков, безспорен приоритет на правителството е стимулирането на общините за оползотворяване на този ценен ресурс – минералните води, с които разполагаме. Затова стартира програма, която ще обявим в средата на годината, за подпомагане на общините с частично финансиране на дейности, които са свързани с изграждането и поддържането на довеждащи водопроводи и съответно разпределителна мрежа. Тази политика е наш приоритет и затова през 2011 г. беше променен Законът за водите. С него беше дадено безвъзмездното право на общините да управляват и ползват водите от държавните находища на минерални води за срок от 25 години, ако за тях няма действащи концесии или се ползват по-малко от 51 на сто от утвърдените експлоатационни ресурси.

Във връзка с това през 2011 г. на Столична община са предоставени безвъзмездно за управление и ползване осем находища на минерална вода изключителна държавна собственост – „София-Център“, „София-Надежда“, „София-Свобода“, „София-Панчарево“, „София-Железница“, „София-Баталова воденица“, „София-Лозенец“ и „София-Овча купел“.

По отношение на първия въпрос, Ви уведомявам, че в изпълнение на задълженията си за стопанисване на находищата на минерална вода, разкрити чрез сондажи и/или каптирани естествени извори, Столична община е предприела дейности по проучване на техническото състояние на съоръженията от предоставените ѝ за управление и ползване находища. Съоръженията в 7 от находищата са в добро техническо състояние и са годни за експлоатация, като водовземни съоръжения. Единствено за предоставеното за стопанисване находище „София-Баталова воденица“, проведено специализирано проучване установява, че съоръжението от находището се намира в лошо техническо състояние. В тази връзка МОСВ изпрати писмена препоръка до Столична община да възложи извършването на допълнителни ремонтни дейности на съоръжението от находището с цел привеждане му в експлоатационно състояние.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за водите, Столична община ежегодно до 31 март представя своите отчети за ползването на минералните води, предоставени ѝ за управление и ползване.

За периода от предоставяне на находищата до настоящия момент Столичната община изпълнява задълженията си, като стопанисващ предоставените ѝ находища с извършването на дейности по възлагане допроучване на находищата за оценка на експлоатационните им ресурси, изготвянето на проекти за определяне на санитарно-охранителна зона, стартиране на процедура по издаването на балнеологични оценки и извършване на анализи на минералната вода от съответното находище.

С Доклад от главния архитект на Столична община е представен на МОСВ и проект на решение относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води, публикуван на страницата на общината. В този смисъл Столична община е упражнила правото си на управление и ползване на предоставените ѝ осем находища на минерална вода.

Що се отнася до конкретните намерения и планове за развитие и експлоатация, това са въпроси от компетенциите на органите на местно самоуправление. МОСВ е оказало съдействие на Столична община в изпълнение на действията ѝ по стопанисването на находищата на територията на общината с даване на препоръки и становища, предоставяне на информация за водовземните съоръжения от находищата, участие в заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията към общината, за разглеждане на проекти за обекти на ниското строителство.

В дуплика министър Василева каза: „Няма как да не споделям Вашето желание да бъде оползотворен този ресурс. Както посочих, това е наш основен приоритет,  затова ще бъде изпълнена Национална програма за подпомагане на общините. И не само това. Съгласно информацията, с която разполагаме и която е публикувана на интернет страницата на Столичната община, в Общия устройствен план на София е залегнала стратегия за използване  на потенциала от хидротермални ресурси на територията на столицата. Разработена е и програма за оползотворяване на ресурсите с краткосрочни и дългосрочни мерки към общинския план за развитие на Столична община. Безспорно, има възможности да се ползва и европейско финансиране за реализиране на инвестиционни проекти за подпомагане усилията на общините да се развиват находищата“.