Отговор на въпрос от народния представител Петър Славов от ПГ „Реформаторски блок“ относно Изграждане на пречиствателна станция в гр. Созопол с финансиране по ОПОС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,
 
Безспорно споделям притесненията, които изразихте, свързани със забавянето на Оперативната програма „Околна среда“ и изпълнението на проектите по нея, причинени преди всичко от  спирането на програмата и други фактори. Но мога да ви уверя, че както бенефициентите, общините, Управителният орган в МОСВ, така и всички останали институции, които имат участие в управление на евросредствата, работят в изключително интензивен режим на мобилизация и наистина стремежът е  максимално бързо и успешно да финализираме проектите по оперативната програма.
 
Конкретно на поставените въпроси, Ви предоставям следната информация.
 
След избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет  „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води  - Созопол“ на 19 декември 2013г. е подписан договор с изпълнител „Хидрострой” АД. 
 
Към настоящия момент на изпълнение на договора има влязло в сила разрешение за строеж.  На 7 август 2014 г. е издаден Акт образец 2.
 
Всички строително-монтажни работи по сключения договор са започнати и се изпълняват в предвидения срок и обхват. 
 
Съгласно договора с Изпълнителя срокът за изпълнение е 300 дни, считано от подписване на Акт образец 2 и следва да приключи на 3 юни 2015г. По последна информация  от общината Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Созопол ще бъде въведена в експлоатация  до края на месец юни 2015 г.
 
По отношение напредъка по изпълнение на договор с предмет „Строителство на дълбокоморско заустване на пречистени води от Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол“, Ви информирам следното:
 
Подписан е договор с изпълнител  Обединение „Созопол 2013” ДЗЗД на 10 юли 2014 г. Към настоящия момент  от изпълнение на договора  се провеждат процедури по  съгласуване на ПУП-парцеларен план и работен проект.
 
В съответствие с актуализирания график за изпълнение, предвидено е строително-монтажните работи на обекта да стартират на 5 януари 2015г. и да приключат на 31 октомври 2015г. Срокът за изпълнение е 11 месеца от подписване на Акт образец 2. 
 
Предвид  Решението на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“, физическото изпълнение на строително-монтажните работи трябва да приключи до 31октомври 2015 г., което е изцяло в съответствие с изискванията по Оперативната програма.
 
На 24 ноември 2014 г. посетих община Созопол, инспектирах на място работата на обектите, които са в обхвата на „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол“ и лично се уверих, че е налице значителен напредък в изпълнението на проекта.  Смятам, че  това лято ще имаме действащи съоръжения.