Отговор на въпрос от народния представител Слави Бинев от ПГ Патриотичен фронт относно наказателна процедура на ЕК срещу България заради нарушаване на европейското екологично законодателство

09 октомври 2015 | 13:56

Уважаеми господин Бинев, причина за стартиране на наказателната процедура през 2008 г. и нейното довеждане до съдебна фаза са действия, извършени основно през 2007-2008 г. по одобряването на множество проекти, основно за вятърни генератори в района на Калиакра. Действия за прекратяване на наказателната процедура и коригиране на нарушенията са предприети още при получаване на мотивираното становище на Комисията през лятото на 2012 г.  Изменен е Законът за опазване на околната среда, като е въведена 5-годишна давност на решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС. Издадена е и Екологична оценка на Националния план за развитие на енергия от възобновяеми енергийни източници, който е приет от МС през януари 2013 г. С тези две мерки се създава сигурност, че няма да има прекомерно застояване на района, въпреки многото одобрени проекти. С въведената давност се очаква да отпаднат над 90% от одобрените проекти, тъй като възложителите не са предприели никакви действия за стартиране на реализацията на обектите – те нямат издадено разрешение за строеж в 5-годишния срок след постановяването на акта по околна среда. (т. е. не разполагат с решение за преценка за необходимостта от ОВОС). От друга страна с Плана за ВЕИ са въведени забрани за одобряване на нови проекти в проблемната територия.
В допълнение към тези мерки през 2013 г. МС прие решение за изпълнение на пакет от мерки. За изпълнението им в началото на 2014 г. министърът на околната среда и водите издаде заповед за увеличаване на площта на защитената зона „Калиакра“ за опазване на дивите птици до границите на орнитологично важното място – „Калиакра“ и издаде заповед за обявяване на нова защитена зона „Било“ за опазване на дивите птици. Освен това беше определена нова защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, а площта на други две защитени зони беше увеличена чрез включване на територии, заети от степното местообитание.
На базато на предприетите мерки статистиката сочи, че от одобрените 2132 вятърни генератора в района на Калиакра, са изградени общо 223 вятърни генератора, които са обект на наказателната процедура на територията на областите Добричка и Варна. Проектите за вятърните генератори в района, които реално могат да бъдат изградени и това да не окаже негативно въздействие върху защитените видове в района, не следва да са повече от 350. От обхванатите от давността проекти и въведените забрани за одобряване на нови проекти (от август 2012 г.) тази цифра няма да бъде надхвърлена.
Към момента МОСВ е възложило разработването на интегриран План за управление на трите защитени зони в района на Калиакра – „Калиакра“, „Белите скали“ и за опазване на дивите птици и защитената зона „Комплекс Калиакра“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Планът предвижда интегрирано управление на териториите в района. С приемането на плана ще бъдат начертани конкретни мерки за устойчивото управление на териториите, включени в границите на защитените зони.
Очаква се решението на съда на ЕС да бъде постановено в края на настоящата или началото на следващата година, но следва да се има предвид, че към настоящия момент страната ни е предприела всички необходими мерки, за да се осигури устойчивостта на компонентите от околната среда в района, в частност биологичното разнообразие и се надяваме това да бъде отчетено от съда и ЕК. Когато се постанови съдебното решение България вече ще е извършила всички корекционни мерки, поради което няма да се стигне до завеждане на второ дело, с което да бъдат наложени финансови санкции.