Отговор на въпрос от народния представител Слави Бинев от ПГ Патриотичен фронт относно наказателна процедура на ЕК срещу България заради нарушаване на европейското екологично законодателство


Уважаеми господин Бинев, причина за стартиране на наказателната процедура през 2008 г. и нейното довеждане до съдебна фаза са действия, извършени основно през 2007-2008 г. по одобряването на множество проекти, основно за вятърни генератори в района на Калиакра. Действия за прекратяване на наказателната процедура и коригиране на нарушенията са предприети още при получаване на мотивираното становище на Комисията през лятото на 2012 г.  Изменен е Законът за опазване на околната среда, като е въведена 5-годишна давност на решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС. Издадена е и Екологична оценка на Националния план за развитие на енергия от възобновяеми енергийни източници, който е приет от МС през януари 2013 г. С тези две мерки се създава сигурност, че няма да има прекомерно застояване на района, въпреки многото одобрени проекти. С въведената давност се очаква да отпаднат над 90% от одобрените проекти, тъй като възложителите не са предприели никакви действия за стартиране на реализацията на обектите – те нямат издадено разрешение за строеж в 5-годишния срок след постановяването на акта по околна среда. (т. е. не разполагат с решение за преценка за необходимостта от ОВОС). От друга страна с Плана за ВЕИ са въведени забрани за одобряване на нови проекти в проблемната територия.
В допълнение към тези мерки през 2013 г. МС прие решение за изпълнение на пакет от мерки. За изпълнението им в началото на 2014 г. министърът на околната среда и водите издаде заповед за увеличаване на площта на защитената зона „Калиакра“ за опазване на дивите птици до границите на орнитологично важното място – „Калиакра“ и издаде заповед за обявяване на нова защитена зона „Било“ за опазване на дивите птици. Освен това беше определена нова защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, а площта на други две защитени зони беше увеличена чрез включване на територии, заети от степното местообитание.
На базато на предприетите мерки статистиката сочи, че от одобрените 2132 вятърни генератора в района на Калиакра, са изградени общо 223 вятърни генератора, които са обект на наказателната процедура на територията на областите Добричка и Варна. Проектите за вятърните генератори в района, които реално могат да бъдат изградени и това да не окаже негативно въздействие върху защитените видове в района, не следва да са повече от 350. От обхванатите от давността проекти и въведените забрани за одобряване на нови проекти (от август 2012 г.) тази цифра няма да бъде надхвърлена.
Към момента МОСВ е възложило разработването на интегриран План за управление на трите защитени зони в района на Калиакра – „Калиакра“, „Белите скали“ и за опазване на дивите птици и защитената зона „Комплекс Калиакра“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Планът предвижда интегрирано управление на териториите в района. С приемането на плана ще бъдат начертани конкретни мерки за устойчивото управление на териториите, включени в границите на защитените зони.
Очаква се решението на съда на ЕС да бъде постановено в края на настоящата или началото на следващата година, но следва да се има предвид, че към настоящия момент страната ни е предприела всички необходими мерки, за да се осигури устойчивостта на компонентите от околната среда в района, в частност биологичното разнообразие и се надяваме това да бъде отчетено от съда и ЕК. Когато се постанови съдебното решение България вече ще е извършила всички корекционни мерки, поради което няма да се стигне до завеждане на второ дело, с което да бъдат наложени финансови санкции.