Отговор на въпроси от народния представител Георги Ковачев от ПГ на „БДЦ – Народен съюз“, относно издаване на разрешения на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства

22 юли 2016 | 15:22

Уважаеми, господин Ковачев, както и Вие споменахте, въпросът Ви допълва и има отношение към зададения по-рано днес въпрос. Управлението на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) е регламентирано в Закон за управление на отпадъците и Наредбата за ИУМПС, в които е транспонирана Директивата за излезлите от употреба превозни средства. Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, могат да изпълнят задълженията си по трите цитирани от мен начина – индивидуално, като членуват в организация или чрез заплащане на продуктовата си такса. Що се отнася до въпроса, отнасящ се до процедурите – те са детайлно разписани в ЗУО. Спазването на всички условия е императивно и причините за отказите, когато са били давани такива, е неспазване на едно или повече от тях. Обратният случай е произнасяне с решение при наличие на някои от поставените условия и неизпълнението му би било нарушение на административния орган.

Що се отнася до твърдението Ви за тясна връзка и свързани лица между действащите организации, няма посочване на конкретни факти и доказателства – ние не разполагаме с информация. Не се колебайте да ни я предоставите, както и на другите компетентни институции.

По отношение на законовите изисквания, всеки, който отговаря на тях може да получи разрешение и да извършва съответната дейност, което е характерно за всички видове разрешителни режими. Дейността на организациите за оползотворяване не е с цел икономическа изгода – има стриктни разпоредби и за това какъв тип организации са това, те са заложени в чл. 16, т. 2 в ЗУО, който е поставя стриктни изисквания какво трябва да съдържа учредителният акт на организацията за оползотворяване. Като безусловно и императивно е посочено, че това са организации, които не могат да разпределят печалба.