Категории
Министерство

Пакет от мерки, състоящ се от законодателно предложение за изменение на шест директиви от областта на управление на отпадъците

Европейската комисия е разработила пакет от мерки, състоящ се от законодателно предложение за изменение на директиви от областта на управление на отпадъците:

 

  •   Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците;
  •   Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки;
  •   Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци;
  •   Директива 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства;
  •   Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори;
  •   Директива 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване.


Проектът на законодателно предложение е придружен с обобщена оценка на въздействието и съобщения на Комисията, приети на 02.07.2014 г. и представени на заседание на Работната група по околна среда към Съвета на 10.07.2014 г.


Пакетът цели създаването на рамка за превръщането на кръговата икономика в реалност, с взаимосвързани политики, регулирани и активно подкрепени от научни изследвания и иновации. Според Европейската комисия предложението ще доведе до освобождаване на инвестиции и привличане на финансиране, като в същото време се стимулира участието на бизнеса и потребителите. По време на Италианското председателство ще стартират обсъждания на законодателното предложение в Работната група по околна среда към Съвета, както и в работните органи на Европейския парламент. С цел активното участие на България в преговорния процес е необходимо да се изготви рамкова позиция.

Вашите становища и коментари, насочени към законодателното предложение и към постижимостта на заложените цели и срокове,може да изпращате до 22 август 2014 г. на следните електронни адреси: svetla@moew.government.bg и k.georgieva@moew.government.bg.

Документите от пакета, включително и законодателното предложение, може да видите  тук.