Питане от народните представители Страхил Чавдаров Ангелов, Димчо Димитров Михалевски и Младен Петров Червеняков от ПГ на "Коалиция за България" относно текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедур

29 октомври 2013 | 17:37
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДАНАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЛЕВСКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕРВЕНЯКОВ,
 
Процедурата, известна като 19-та  „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.  жители“ , е обявена на 18 август 2010 година и след успешно приключване на оценка между МОСВ и общините-бенефициенти са сключени 26 договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектни предложения за агломерации над 10 000 екв. жители на обща стойност 918 140 248 лв. Проектите са разпределени на два етапа, като за всеки от двата етапа се сключва отделно споразумение. Първият етап приключва  с одобрение от страна на оперативната програма на изготвената документация за инвестиционните  проекти, пред инвестиционно прочване, идейни  проекти, анализи и  разходи  и ползи. Тези документи определят параметрите, включително стойността на второто споразумение за изпълнение на същинските инвестиционни мерки. След подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ е реализирано значително забавяне при възлагане на дейностите по подготовката на инвестиционните проекти.  Към настоящия момент бенефициентите са в процес на разработване на проектната документация като същата се представя за преглед в Управляващия орган по програмата. На общините се предоставят детайлни констатации и препоръки с цел преработка на проектната документация и привеждането й в съответствие с нормативната уредба и изискванията на оперативната програма. С цел разясняване на предоставените констатации се провеждат работни срещи и консултации, както и посещения на населените места, за които се предвиждат мерки.
 
Управляващият орган на оперативната програма, осъществил преглед на представен от бенефициентите проектна документация, както следва: 
 
преглед на  пред инвестиционни проучвания за  23 агломерации  това са : Сарафово, Меден Рудник, Китен, Елхово, Гълъбово, Левски, Смолян, Дряново, Пазарджик, Сандански,Тутракан, Попово, Златни пясъци, Чирпан , Албена, Разлог, Ихтиман , Разград, кв. Овча купел (Столична община), Елин Пелин,Каварна, Кюстендил и Радомир.
преглед на идейни проекти за агломерации – Чирпан , Пазарджик, Попово, Разлог, Гълъбово, Сарафово, кв. Овча купел и Левски.
преглед на финансов анализ за агломерации – Чирпан и Каварна.
 
Процесът на преглед продължава, като се очаква до края на годината да бъдат одобрени първите проектни документации. Опитът показва, че не винаги се отразяват всички първоначално дадени бележки и препоръки, което налага повторно връщане на документите. Във връзка с поставения въпрос за актуалните стойности на инвестиционните мерки, обръщам внимание, че такива може да има, едва когато бъдат готови идейни работни проекти и бъдат изготвени финансово- икономическите анализи.
 
Въпреки забавянето на изпълнението на някои от проектите, общините работят активно и на този етап сме убедени, че всички ще успеят да приключат подготовката до края на този програмен период, т.е. до края на 2015 г. за физическо изпълнение на някои от тези проекти не може да става и дума в рамките на този период.