Питане от народния представител Борис Цветков Цветков от ПГ на „Коалиция за България“ относно състоянието на природен парк "Витоша" и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,
 
Парк „Витоша“ е обявен  през 1934 година  с постановление  № 3 А , 1154 /22 от  27.10.1934  година на министъра на народното стопанство като национален парк. Това е първият национален парк на Балканския полуостров и един от първите в Европа. През 1935 година се създава и първата специализирана администрация за управлението на парка. Площта на парка е увеличавана многократно и в момента достига 26 547 ха.,  като  територията му попада в три области  и три общини, и в землището на 15 населени места.
 
След приемането на Закона за защитените територии през 2000 година със заповед на министъра на околната среда и водите паркът е прекатегоризиран  в  природен  парк. В границите на парка се съхранява изключително биологично разнообразие като цялата  територия на парка е включена в европейската екологична мрежа Натура 2000. През годините в парка е изградена и значителна туристическа инфраструктура, която включва  над 290 километра алеи и пътеки, 35 километра пътища, 69 хижи, хотели и почивни домове с 3900 места за настаняване, 205 ха. ски писти, 4 въжени линии, 7  стационарни ски влека и др., като се отчетeни годишно около 2,5 милиона посещения на български граждани и гости на страната ни. Съгласно данните от мониторинга състоянието на природния комплекс на  парка като цяло е добро, независимо от горната констатация следва да се отбележи, че е налице проблем,  причинен  нападението на  корояда типограф върху част от смърчовите гори в парка. Друг съществен проблем е поддръжката на съществуващата инфраструктура и подмяната на вече значително амортизираните съоръжения. Дирекцията на Природен парк Витоша е поделение на Изпълнителната агенция по горите, която е в състава на Министерство на земеделието и храните. Дирекцията осъществява контрол по спазването на режимите в парка, установени от закона за  защитените територии, заповедта за обявяване  и плана за управление в това число на държавните  горски стопанства , които осъществяват правото на стопанисване и собственост  на горските територии в парка.  МОСВ  осъществява правото на собственост от името на държавата и управлява двата резервата, разположени в  границите на Природен парк Витоша - резерват „Бистришко бранище“ и резерват „Торфно бранище“ и провежда процедура по изработване, приемане и утвърждаване на план за управление на парка. Чрез регионалния си орган – РИОСВ София, МОСВ осъществява контрол по спазването на режимите в парка. При заявените инвестиционни намерения, МОСВ провежда и процедури по ОВОС, екология на оценка и оценка за съвместимост със  защитените зони.  Споделянето на отговорностите между структурите на две министерства дава възможност да бъде използван по пълноценно кадровия и материален потенциал на двете ведомства с цел опазване на парка. Министерство на околната среда и водите чрез Оперативна програма „Околна среда“ е подкрепило природния парк с поредица от проекти.