Питане от народния представител Чавдар Георгиев Георгиев от ПГ „БСП лява България“ относно актуалната политика на Министерство на околната среда и водите за закриване на депа за битови отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
 
Няма да оспорвам датите, които посочихте, защото това са фактите, както и обстоятелството, че България има едно сериозно предизвикателство, предвид на напредналата фаза на съдебната производство срещу държавата ни за незакритите, т.нар. стари сметища. Няма да го оспорвам, защото съм убедена, че вие сте пределно запознат с това като бивш зам.-министър с ресор “Управление на отпадъците“ точно през 2009 година, когато трябваше да приключат задълженията на държавата ни, а също така и в периода 2013 – 2014 г., период за който споменахте, че има бездействие на министерството.  
 
Политиката за управление на отпадъците  е отговорност на местната власт, но Министерство на околната среда и водите е устойчиво и непрекъснато работи във взаимодействие с общините, като ги подпомага чрез осигуряването на финансови средства и методическа помощ. 
 
Преустановяването на експлоатацията на общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания е пряко свързана с въвеждане в експлоатация на новите регионални системи за управление на отпадъците. Финансирането на новите регионални системи се осигурява основно със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“,  а също така и със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
 
Със средства по оперативната програма се финансира изграждането на 20 регионални системи за управление на отпадъците, за което са заделени близо 750 милиона лева и се реализира проект на ПУДООС за рекултивация на 37 общински депа на стойност  97 милиона лева. Както знаете, плащанията по Оперативна програма  „Околна среда 2007 – 2013 г.“ бяха спрени през месец ноември 2013 г. Като последица от спиране на плащанията от ЕК, Министерство на финансите преустанови отпускането на лимити към Управляващия орган на оперативната програма и за период от близо 5 месеца плащанията към бенефициентите на програмата бяха изцяло замразени. Спирането на плащанията към бенефициентите съвпадна  с активния строителен сезон, което наруши сериозно финансовия поток при възстановяване на заявените средства, генерирани в резултата от изпълнение на строителните дейности на проектите и цялостния инвестиционен процес. ЕК възстанови плащанията по оперативната програма на 19 ноември 2014 г . 
 
Към настоящия момент усилията на Министерство на околната среда и водите са насочени към ускоряване на процеса по изграждане на новите регионални системи, които отговарят на всички законови изисквания и спазване на графика, предоставен на Европейската комисия.
 
Непосредствено след въвеждане в експлоатация на регионалните депа се преустановява депонирането на отпадъците в старите общински сметища. Досега вече са въведени в експлоатация седем нови регионални депа.  Две от тях през 2012 г, нито едно в периода 2013 - 2014 г. и пет регионални депа от началото на 2015 г. досега - Добрич, Малко Търново, Бургас, Габрово и Видин.  Общините депонират генерираните на техните територии отпадъци на тези новоизградени депа. След изграждането им беше прекратена експлоатацията на 28 стари общински депа.
 
Срочните мерки, които предприемаме за ускоряване на изпълнение на проектите са следните: бърза обработка на документите и ускорено разплащане към бенефициентите, засилен мониторинг на рисковите проекти чрез провеждане на регулярни срещи за проследяване на напредъка и проверки на място, мобилизиране на бенефициенти и изпълнители за спазване на графиците за изпълнение . В същото време продължаваме политиката въведена с промените в нормативната уредба в сила от 2011 година, с които беше  създадена възможност за  общините чрез заделяне на отчисления и обезпечения при депониране на отпадъците да могат да използват тези средства за рекултивация  и след експлоатационни грижи, както и за изграждане на нови съоръжения. Експлоатиращите се все още общински депа се намират в регионите, които към настоящия момент нямат изградени нови съоръжения.
 
За тяхната експлоатация, ежегодно с плана за контролната дейност на регионалните инспекции по околната среда и водите се предвиждат и изпълняват проверки. За периода 2014-2015 г. до настоящия момент са извършени 168 броя проверки.
 
Проверки се извършват и на изведените от експлоатация общински депа. От страна на регионалните инспекции са констатирани единични случаи на депониране на отпадъци на общински депа, които са с прекратена експлоатация. На кметовете на тези общини са издадени актове за установяване на административно нарушение и съответно наказателни постановления. За периода 2014 – май 2015 г. са издадени 13 акта за установяване на административно нарушение.