Питане от народния представител Кирил Боянов Калфин от ПГ на ПП ГЕРБ относно становище на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", описано в писмо № 08-00-817/10.03.2014 г. до общ. Дупница, изразяващо се в отказ за с

11 юли 2014 | 15:20
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, 
 
Община Дупница е подала проектно предложение по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 хиляди еквивалент жители“ - обявена на 30 юни 2010 г. и с краен срок за подаване на проектни предложения -20 февруари 2012 г. С Решение № 344 от 25 февруари 2013 г. на Ръководителя на Управляващият орган на Програмата е издадено положително становище за приключилата оценка на проекта и са поставени редица условия преди да бъде сключен договор за предоставяне на средства от програмата. 
 
Едно от тези условия, според описаното в решение № 344, е общината първо да проведе процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство, но преди да сключи договора с изпълнител, да попита Управляващия орган дали е налице финансов ресурс по програмата. Наличието на подобно условие в цитираното решение по своята същност е сигнал към общината, че Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ не разполага с достатъчно свободни за договориране средства. 
 
Решение 344/25.02.2013 г. посочва‚ че при възможност, съгласно нормативната уредба, за финансиране на ВиК дейности в община Дупница през програмния период 2014 – 2020 г. би могло да бъде предоставено след допълнителен преглед на обхвата и разходите по проекта , т.е след преглед за съответствие с  условията за финансиране през периода 2014 - 2020 г, както и след одобрение на критерии за оценка от Комитета за наблюдение на новата  програма. 
 
Основните мерки по бъдещата приоритетна ос 1 са насочени отново към пречистване на отпадъчните води и към подобряване качеството на питейните води в населени места, приоритетно в следващата програма населени места с над 10 000 е. ж., каквато е и агломерация Дупница. След одобрение на програмата и одобрение на критериите за оценка, всички допустими за финансиране общини ще получат покана с посочени конкретни стъпки с цел предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез ОП „Околна среда 2014-2020“ , така че инвестираните средства от техническа помощ определено не са загубени.
 
Министерство на околната среда и водите е в постоянен контакт с Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, за да осигури плавен преход между изискванията на стария програмен период и необходимостта от прилагане на регионален подход чрез новия.