Питане от народния представител Манол Трифонов Генов от ПГ „БСП Лява България“ относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините, с изградени Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за управлението и

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ, 
 
На 28 ноември по въпрос, отправен от вас към министъра на регионалното развитие и благоустройството, отговорен за ведомството, в чийто компетенции е управлението и развитието на ВиК сектора, са отправени същите въпроси и детайлно сте получили отговор  на етапите, свързани с  реализирането на ВиК реформите и конкретно взаимоотношенията между общините, Асоциациите по ВиК и операторите, като елементи от системата за предоставяне на ВиК услуги.
 
Що се отнася до конкретните въпроси, които касаят Министерството на околната среда и водите, в чийто компетенции влиза управлението на Оперативна програма „Околна среда“ като финансиращ орган, за да подпомага реализацията на ВиК реформата и да подпомага политиката на местните власти по изграждане и модернизиране на инфраструктурата и работата на сектора, отговорите ми са, както следва:
 
Цитираните от Вас общини в област Пловдив, а именно Раковски, Кричим и Стамболийски изпълняват проекти, финансирани по процедура 16 BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 еквивалент жители“ по Оперативна програма „Околна среда“.
 
Съгласно поканата за кандидатстване по тази процедура, разходи за обучение на персонала, ангажиран с експлоатация и поддръжка на Пречиствателни станции за отпадни води,  са допустими за финансиране и са включени в бюджетите на сключените договори за безвъзмездна помощ по Оперативната програма.
 
Изпълнението на тази дейност се извършва в общия случай в рамките на сключения между Бенефициента и изпълнителя на ПСОВ договор.  Ако в конкретния договор между общината и изпълнителя на СМР е заложена изрична клауза, която да урежда поемането на експлоатационните разходи за определен период от време, след въвеждане в експлоатация от избрания изпълнител, то тези разходи биха били възстановими по ОПОС.
 
За община Стамболийски и община Кричим, посоченото като ангажимент от страна на изпълнителя е да обучи персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта, да наблюдава и контролира пречиствателните процеси и да поддържа новоизградените съоръжения. Община Раковски е заложила в техническото си задание изискването изпълнителя на инженеринг на ПСОВ да осигури обучение и надзор на работата на персонала на пречиствателната станция за период от 3 месеца преди подписване на протокол образец 16 и още 6 месеца по време на гаранционния срок.
 
Като асоцииран партньор в изпълнението на проектите, финансирани по Оперативната програма е включен регионалният ВиК оператор. Основно ролята му се свежда до предоставяне на информация, техническа експертиза и капацитет на служители и администрация във връзка с изгражданите водопроводна и канализационна мрежа, пречиствателна станция и последващите им експлоатации. В общия случай сключените между общините и експлоатационните предприятия споразумения за партньорство не третират поемането на финансови ангажименти от регионалния оператор, след въвеждане в експлоатация на пречиствателното съоръжение. 
 
Поемането на експлоатационните разходи от ВиК оператора е след сключване на договор между асоциацията по ВиК и Оператора, с който се възлагат дейностите по предоставянето на ВиК услугата и поддържането на ВиК системите, включително  поемането на финансови ангажименти от страна на ВиК оператора.
 
Видно от Споразумението за сътрудничество между ВиК ЕООД – Пловдив и община Стамболийски - „община Стамболийски, като собственик на изградената и/или рехабилитирана инфраструктура по силата на Закона за водите ще я предостави за експлоатация на ВиК“ЕООД – Пловдив, като оператор по реда, предвиден в Закона за водите, след приключване изпълнението на проекта и сключване на отделен договор или споразумение“. Такава клауза липсва в Споразумението за сътрудничество между ВиК“ЕООД – Пловдив и община Кричим.
 
Управляващият орган на ОПОС е запознат с този казус и е в течение на провежданите срещи досега. Видно от представените от Бенефициентите ни данни, на основание чл.198в, от Закона за водите, е проведено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на 12.12.2014г., на което са присъствали представители на 14 общини от региона. Една от точките на дневния ред на заседанието е „Вземане на решение за предоставяне на съгласие от Общото събрание на Асоциацията за сключване на споразумения за регулаторни цели между ВиК оператора и  следните общини - Хисаря, Кричим, Стамболийски и Раковски“. Прието  решение Председателят на Асоциацията да изпрати уведомление до „ВиК“ - Пловдив за поемане на стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК обектите и съоръженията.
 
Мога да Ви уверя в заключение, че е налице желание от всички участници в процеса –общини, МРРБ, Асоциациите по ВиК и МОСВ,  в качеството му на финансираща институция, да бъде ускорен и успешно реализиран процеса по прехвърляне на собствеността и възлагане на експлоатацията на изградените съоръжения.