Питане от народния представител Страхил Чавдаров Ангелов от ПГ на „Коалиция за България" относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ  И  ГОСПОДА НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ГОСПОДИН АНГЕЛОВ, 
 
Ефективното използване на природните ресурси и опазването  на околната среда от антропогенно влияние  са в основата на устойчивото развитие и Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." ще допринесе за постигането на стратегическите приоритети  на споразумението за партньорство чрез инвестиции  в опазването на околната среда,  които същевременно подпомагат растежа на икономиката и осигуряват по- добър стандарт на живот.
 
Както отбелязахте, основните мерки по бъдещата приоритетна ос 1 са насочени към пречистване на отпадъчните води от населени места в агломерации с над 2000 екв. жители, което е задължение по Директива и към подобряване качеството на питейните води при доизграждане на пълен воден цикъл съгласно приоритетните нужди,  и идентифициране в генералните регионални планове за ВиК системите и съораженията. Регионалните генерални планове за ВиК преминават  през етапи  на съгласуване  и приемане,  като  към момента не завършила процедурата по приемането им. По програмата се предвижда осигуряване на финансов ресурс за всяка обособена територия въз основа на краткосрочните инвестиционни  програми, залегнали в регионалните генерални планове.
 
Финансовото планиране на средствата по приоритетна ос 1 се извършва въз основа на данните  в проектите  на регионални генерали  планове , индикативния финансов ресурс за бъдещата оперативна програма. По данни от Министерство на регионалното развитие , приемането на Регионалните генерални планове се очаква към края на месец ноември 2013 година.
 
Като допълнение към това, което ви прочетох искам да кажа , че за  съжаление Генералните планове не бяха готови във времето, когато трябваше да бъдат готови. Те бяха готвени през годините 2010- 2011- 2012 и сега ги завършваме в края на 2013 година. В момента те преминават през преценка за оценка за съответствие за оценка за въздействие  върху околната среда.
 
Пропуснатият период не позволи пълноценно съгласуване на Оперативна програма “Околна среда“  с приоритетите на генералните териториални планове. Използвани са  предварителни данни при подготовката на плановете от така наречения „плай план“ към всеки едни от регионалните планове, който представлява списък от проекти, предложени от общините. Единственото, което може да послужи като оправдание на Оперативната програма при нейната подготовка при такава база на подготовката на програмата,  е че според стратегията за ВиК сектора, която се разглежда в момента на обществени обсъждания, включително и в НС, нуждите от инвестиции в сектора са от порядъка на 12 милиарда или повече, според сбора от регионалните планове. Това, с което разполага оперативната програма за следващия планов период е от не повече от милиард и половина, тоест във всички случаи оперативната програма не може да покрие всички  нужди, които се определят в генералните планове. И тя, приемайки приоритетите, които страната ни трябва да изпълнява, съобразно ангажиментите по Директива и Договор за присъединяване, ще финансира приоритетно проекти от тези генерални планове .