Повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН

13 март 2017 | 15:46
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-значително  повишение е отчетено само в долното течение на р. Янтра (+ 23 см) вследствие на оттичане и на р. Въча при Девин (+ 73 см) в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за високи и средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 21 см до + 31 см Черноморски басейн: колебания от - 2 до + 10 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 15 см до + 6 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 5 см  Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн: днес и утре водните нива ще се повишават вследствие на валежи от дъжд и сняг. По-съществени се очаква да бъдат повишенията в реките разположени на изток от р. Искър (Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки). От 14 март водните нива в басейна постепенно ще започнат да се понижават, първоначално в западните реки от басейна, а след това и в източните, като повишения все още ще има в долните течения на главните реки вследствие на оттичане. На 15 март в целия басейн речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има краткотрайно покачване на водните нивата на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. Утре ще се покачи водното ниво на основната река в средното и долното й течение. На 15 и 16 март водните нива на реките във водосбора ще се понижават, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива в целия водосбор на р. Янтра отново ще се повишават. От утре ще започне постепенно понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. В периода 13-15 март се очакват повишения на речните нива във водосбора вследствие валежи, като първия ден те ще бъдат главно в горните му части, от 14 март – в средните и долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: вследствие на валежи от дъжд днес и утре ще се повишават водните нива в целия басейн, като по-съществени ще са повишенията във водосборите на реките Провадийска, Камчия и южночерноморските реки. От следобедните часове на 14 март речните нива в басейна ще започнат да се понижават. На 15 март водните нива ще са без съществени изменения или ще се понижават незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и утре водните нива в целия басейн ще се повишават вследствие на валежи от дъжд. По-значителни ще са повишенията във водосбора на р. Тунджа и в долното течение на р. Марица. От 15 март водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес водните нива ще се повишат незначително вследствие на валежи от дъжд и сняг. От утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 14 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13. 03. 2017 г. е 3 891,0 млн. м3 и представлява 59,9% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 75,7% от общия им обем
  • напояване – 49,5% от общия им обем
  • енергетика – 63,1% от общия им обем