Категории
Превантивна дейност

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

 • Решения по ЕО за 2017

  Съобщение за Решение № ЕО-6/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на...

 • Решения по ЕО за 2016

  Съобщение за Решение № ЕО-19/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на на изменение на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за ...

 • Решения по ЕО за 2015

  Съобщение за Решение № ЕО-9/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено го...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ЕО ЗА ПЕРИОДА 2004-2012

  2012 г. Съобщение за Решение № ЕО-13/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Преходен национален план за Големите горивни инсталации, с възложители Минист...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ЕО ЗА 2013

  Съобщение за Решение № ЕО-71/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ...

 • ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ЕО ЗА 2014 Г.

  Съобщение за Решение № ЕО-17/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустинява...