Категории
Превантивна дейност

Контакти

Дирекция “Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“

и. д. директор Силвия Димитрова

тел. (02) 940 62 19; факс 988 53 16

e-mail: sdimitrova@moew.government.bg

главен експерт Анита Михалева

тел. (02) 940 63 80; факс 988 53 16

e-mail: amihaleva@moew.government.bg

главен експерт Боряна Баръмова

тел. (02) 940 63 13; факс 988 53 16

e-mail: bbaramova@moew.government.bg

старши експерт Петър Драгоев

тел. (02) 940 63 91; факс 988 53 16

e-mail: pdragoev@moew.government.bg

старши експерт Калина Шопова

тел. (02) 940 6032; факс 988 53 16

e-mail: kshopova@moew.government.bg

главен експерт Мая Ганджова

секретар на ВЕЕС-основен състав

тел. (02) 940 62 69; факс 988 53 16

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg