Категории
Природа

Лечебни растения

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Ползване на блатно кокиче (ЗБР, чл. 115, ал. 1, т. 14)

Заповед № РД-286/26.04.2017

Заповед № РД-207/18.04.2016 г.

Заповед № РД-273/29.04.2015 г.

Заповед № РД-325/25.04.2014 г.

Заповед № РД-412/26.04.2013 г.

Заповед № РД-335/24.04.2012 г.

Заповед № РД-289/28.04.2011 г.

Заповед № РД-521/22.04.2003 г. определяща режима за опазване и регулирано ползване на растителния вид (Leucojum aestivum L.) в естествените му находища на територията на страната.


Лечебни растения под специален режим (ЗЛР, чл. 10, ал. 1, 2 и 3)

Заповед № РД-89/03.02.2017 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2017 г.

Заповеди от предходни години:

Заповед № РД-77/09.02.2016 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2016 г.

Заповед № РД-115/13.02.2015 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2015г.

Заповед РД-83/03.02.2014 г. зa cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2014г.

Заповед РД-223/17.03.2014 г. зa изменение и корекция на Заповед N РД-83/03.02.14г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2014г.

Заповед РД-65/28.01.2013 г. зa cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2013г.

Заповед РД-89/01.02.2012 г. зa cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2012г. с Приложение 

Заповед № РД-88/16.02.2001 г. за условията и реда за разпределение на количествата билки, получавани от естествените находища на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване ДВ бр.18 от 27.02.01г.

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


Дипляни по ЗЛР:

Права и задължения на билкозаготвителите

Начини и средства за събиране и обработка на билки

Условия, на които трябва да отговарят пунктовете и/или складовете за билки


Рандемани

Коефициенти за превръщане на количествата билки от свежо в сухо тегло (ЗЛР, чл. 43, ал. 2, т. 7)