Категории
Природа

Животни

1. ГРЪБНАЧНИ  (VERTEBRATA)


 2. БЕЗГРЪБНАЧНИ  (INVERTEBRATA)


 3. ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

3.1 ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ

БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA)

ПТИЦИ (AVES)

ВЛЕЧУГИ (REPTILIA)

Няма

 

3.2 ФОРМАТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Формат на план за действие за животински видове приет от Националния съвет по биологично разнообразие на заседанието от 14.09.2012 г.

ВНИМАНИЕ! Плановете за действие попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба  за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В тази връзка следва да внесете в МОСВ уведомление по чл. 10, ал. 1 от същата наредба за всеки един от тях. Преценката следва да е налична при внасянето на плановете за действие за разглеждане от Националния съвет по биологично разнообразие.

УВАЖАЕМИ ВНОСИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при внасяне за съгласуване на задания за разработване на планове за действие и готови планове, и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е те да бъдат разпечатвани двустранно.

 

3.3. ПЛАНОВЕ В ПРОЦЕС НА ПРИЕМАНЕ

                               ВИД

                      ИЗПЪЛНИТЕЛ
 Белогръб кълвач (Dendrocopus leucotos)  Българска фондация биоразнообразие
 Глухар (Tetrao urogallus)  Българска фондация биоразнообразие
 Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)  Българска фондация биоразнообразие
 Червеногуша гъска (Branta ruficolis)  БДЗП, 2010
 Черен лешояд (Aegypius monachus)  Зелени Балкани, 30.01.2012
 Брадат лешояд (Gipaetus barbatus)  Зелени Балкани, 30.01.2012
 Белоглав лешояд (Gyps fulvus)  Зелени Балкани, 30.01.2012
 Малка белочела гъска (Anser erythropus)  БДЗП, 2013
Белошипа ветрушка (Falco naumanni)  Зелени Балкани,  7.11.2013

 Виж "Национален съвет по биологично разнообразие"

 

3.4. ВЪЗЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАНОВЕ  

ВИД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)  БДЗП, 2013
 Малък креслив орел (Aquila pomarina)  БДЗП, 31.05.2014

 

3.5 ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ С ИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ