Категории
Министерство

Проект на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г.

Националният план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. (НПУО) има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците. Анализите на съществуващата ситуация показват, че в Република България съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. За първи път в България е разработена и Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с изискванията на рамковата директива за отпадъците и на чл. 50 от Закона за управление на отпадъците, която е неразделна част от НПУО. 
 
Планът подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси от национални и европейски източници към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците.
 
Крайна дата за съгласуване: 08.09.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: svetla@moew.governement.bg; tjeleva@moew.governement.bg;  kkovachka@moew.governement.bgdbaleva@moew.government.bg
 
Пълният текст на проект на Национален план за управление на отпадъците може да видите тук.
 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.
 
Проектът на решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за управление на отпадъците може да видите тук.
 
Анализите, направени за разработване на Проект на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г. може да намерите тук: