Категории
Министерство

Проект на наредба за допълнение на Наредба № 1 от 10.10.2007 г.за проучване, ползване и опазване на подземните води

Проектът за допълнение на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води е във връзка с уведомително писмо С (2013) 6034 на Европейската комисия по открита процедура по нарушение № 2009/2256 отразяващо нови допълнителни пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността на политиката в областта на водите. С наредбата се отстранява непълно транспониране на едно от изискванията на директивата, свързано с осигуряването на достатъчно данни за изчисляване на дългосрочната годишна средна степен на пълното възстановяване на подземните води.

Крайна дата за съгласуване: 20.06.2014 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: rosip@moew.government.bg

Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук.

Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук.