Категории
Министерство

Проект на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили

 
Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и ще замени досега съществуващата Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, приета с ПМС № 50/2006г., с която са въведени изискванията на Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили. 
 
В проекта на наредбата са отразени промените свързани със ЗУО, чрез който в българското законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и са направени несъществени промени в досега действащата наредба. 
 
Процесът на инвентаризация, извеждане от експлоатация и обезвреждане на оборудване, съдържащо ПХБ в страната реално е приключил. Същевременно Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили не е отменена. В тази връзка новата наредба ще се прилага в ограничени случай при евентуално откриване на оборудване, съдържащо ПХБ. 
 
Крайна дата за съгласуване: 30.06.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: rtsenkova@moew.government.bg.
 
Пълният текст на проектa на Наредба може да видите тук.
 
Доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук.
 
Таблицата за съответствие с правото на Европейския съюз може да видите тук.