Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н – 4 за характеризиране на повърхностните води

С направените промени се постига точно и ясно транспониране на  конкретни разпоредби от  Директива 2000/60/ЕС, имащи отношение към материята, уредена в действащата Наредба № Н – 4 за характеризиране на повърхностните води(обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.). Посочени са изисквания за определяне на стандарти за качество за приоритетни вещества на национално ниво, ако такива не бъдат въведени на ниво ЕС.
 
Редуциран е списъкът на веществата – специфични замърсители. Въведени са: промени в класификационната система за оценка на екологично състояние вследствие на успешно реализирани научни разработки за биологичните елементи за качество фитопланктон (езера) и макрофити (реки и езера), нови методи за анализ за биологичните елементи риби (реки) и макроводорасли (крайбрежни води), редакция на класификационната система за оценка на физикохимични елементи за качество (в съответствие с изискванията на РДВ), както и критерии за нейното прилагане при оценката за качеството на водите и определяне на екологичното състояние на водните тела.
 
Крайната дата за съгласуване е 22.08.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересовани лица на следните електронни адреси: tsptodorova@moew.government.bg и  abivanova@moew.government.bg
 
Пълният текст на проекта на наредба можете да видите тук
 
Проект на доклад до министъра на МОСВ може да видите тук