Категории
Министерство

Проект на Наредба за класификация на отпадъците

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и ще замени досега действащата Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците.
С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства.


Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


В проекта на наредбата са отразени и промените свързани със ЗУО, чрез който в българското законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и са направени някои промени спрямо досега действащата наредба с цел подобряване прилагането и намаляване на административната тежест.


Проектът на наредба е съгласуван с Министерство на здравеопазването.

Крайна дата за съгласуване: 03.04.2014 г.


Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: k.georgieva@moew.government.bg.


Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук.


Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук.