Категории
Министерство

Проект на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 5, т. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн., ДВ бр.22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г.).
 
С наредбата се определят реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии.
 
Целта на наредбата е въвеждане на изисквания по отношение на мониторинга на емисиите на парникови газове в съответствие със Закона за ограничаване на изменението на климата и с Регламент (ЕС) №601/2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвет.
 
Крайна дата за съгласуване: 14.08.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail:dmontolova@eea.government.bg
 
 
Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук.
 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.