Категории
Министерство

Проект на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 5, т. 4 от Закона за ограничаване изменението на климата (Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г.) и чл.131л, т. 5 от Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г.).
 
С наредбата се регламентират редът и начинът за организиране, включително извършване и докладване, на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества (ВВ) в атмосферния въздух за изпълнение на ангажиментите на Република България за докладванията по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и на емисиите на парникови газове (ПГ) по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото по РКОНИК.
 
Целта на наредбата е определяне на компетентни органи и техните задължения в процеса на извършване на националните инвентаризации на емисиите на ВВ и ПГ в атмосферата, включващо набиране и обработване на информация за изчисляване на емисиите на ВВ и ПГ, осигуряване и контрол на качеството на данните, документиране и архивиране на данните и участие в международни проверки на „Националната система за инвентаризации на емисии“, както и самото докладване на инвентаризациите в изпълнение на ангажиментите на страната по КТЗВДР, РКОНИК и Протокола от Киото по РКОНИК. 
 
 
Крайна дата за съгласуване: 14.08.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: rosen@eea.government.bg
 
Пълният текст на проекта на Наредбата може да видите тук.
 
Проект на доклад на министъра на околната среда и водите може да видите тук.