Категории
Министерство

Проект на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 5, т. 2 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн., ДВ бр.22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г.).
 
С наредбата се определят условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници.
 
Целта на наредбата е въвеждане на изисквания по отношение на докладване на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации и авиационните оператори в съответствие със Закона за ограничаване на изменението на климата и с Регламент (ЕС) № 600/2012 г. относно проверка на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометрите и относно акредитацията на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и Съвета.
 
Крайна дата за съгласуване: 14.08.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail:dmontolova@eea.government.bg
 
 
Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук.
 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.