Категории
Министерство

Проект на ПМС на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Във връзка с необходимостта от пълно транспониране на изискванията на Директива 2012/18/ЕС (Севезо III) на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета в националното законодателство е изготвен проект на ПМС на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Основанието за приемане на нова Наредба е чл. 103, ал. 9 на ЗООС (посл. изм. и доп. обн. ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.).

Крайна дата за съгласуване: 14.12.2015 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: pluleva@moew.government.bg и pkostadinowa@moew.government.bg.

Пълният текст на проекта на ПМС може да видите ТУК.

Проект на доклада от министъра на околната среда и водите може да видите ТУК.

Проект на постановление на Министерския съвет може да видите ТУК.