Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерски съвет за допълнително предоставяне на средства по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. за осигуряване на финансиране на проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО

Министерството на околната среда и водите изготви проект на Постановление на Министерски съвет във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране за успешното завършване на действащи договори по проекти, изпълнявани съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд.
 
Постановлението на Министерски съвет за допълнителното национално финансиране за приключване на проектите ще спомогне за постигането целите на Финансовите меморандуми, както и максималната защита на усвоените европейски средства. В допълнение, отпускането на необходимия  финансов ресурс ще даде възможност за разплащане на задължения по договори за процесуална защита, сключени с оглед гарантиране интереса на възложителя – МОСВ по спорове, произтичащи при изпълнение на проектите изпълнявани съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд.
 
С приемането на предложения проект на акт ще бъде оказано съдействие за постигане на основната цел – подобряване на екологична инфраструктура, чрез изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни води и изграждане на нови, и обновяване на съществуващи ВиК мрежи, както и рекултивация на стари общински сметища.
 
Крайна дата за съгласуване: 15.07.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: amilev@moew.government.bg
 
Проектът на Постановление на Министерски съвет за допълнително предоставяне на средства по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. за осигуряване на финансиране на проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 1994 г. и управлявани от Министерството на околната среда и водите може да видите тук.
 
Проектът на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.