Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с ПМС № 96 от 10.05.2004 г.

 
Промените в Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд са предприети във връзка с приетия през март 2014 г. Закон за ограничаване изменението на климата, както и поради несъвършенства на действащата подзаконова уредба, касаеща дейността на фонда.
 
Настоящото Постановление цели актуализиране и прецизиране на правната уредба относно дейността на структурните органи на Националния доверителен екофонд – Управителен съвет, Консултативен съвет, Изпълнително бюро. С изготвения проект на акт се редактират и текстовете, създаващи предпоставки за различно тълкуване и прилагане на  Наредбата.
 
Крайна дата за съгласуване: 08.09.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg
 
Пълният текст на проектa на Наредба може да видите тук.
 
Докладът до министъра на околната среда и водите  може да видите тук.