Категории
Министерство

Проект на Правилник за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към министъра на околната среда и водите

В съответствие с препоръка на Комисията за защита от дискриминация към Министерство на околната среда и водите изискванията към членовете на Съвета, регламентирани с Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към министъра на околната среда и водите да са еднакви към всички членове, е изготвен проект на Правилник на ВЕЕС.
 
В проекта са отразени предложения за изменения и допълнения към текстовете на действащия Правилник, които целят: 
 
съобразяване с препоръката на Комисията за защита от дискриминация изискванията към членовете на Съвета, регламентирани с Правилника на ВЕЕС да са еднакви към всички членове, като е премахнато изискването представителите на НПО да не участват ръководни органи и/ или контролни органи на политически партии и да подписват декларации, с които удостоверяват същото; 
приемане на изцяло нов механизъм за избор и участие на представители на неправителствени организации (НПО) във ВЕЕС – основен състав;
въвеждане на правила и критерии за избор на независимите специалисти по планове и програми в Междуведомствената комисия – специализиран състав на ВЕЕС;
привеждане на Правилника на ВЕЕС в съответствие с актуалната релевантна нормативна уредба по околна среда.
 
Пълният текст на проектa  на Правилника може да видите тук.
 
Крайна дата за съгласуване: 10.02.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: mgandzhova@moew.government.bg