Категории
Министерство

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите

В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите, работна група изготви проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към РИОСВ в частта относно избора и участието на представители на неправителствени организации (НПО) в заседанията на ЕЕС.
 
В проекта са отразени предложения за изменения и допълнения към текстовете на действащия Правилник, които целят:
 
Съобразяване с изменението на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ. (Правилникът на ВЕЕС е приет от Колегиума на МОСВ на 27.01.2015 г. и утвърден със Заповед № РД-145825.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите), което е от значение за осигуряване на нормативната рамка за прилагане на единен подход при изпълнение на задълженията на компетентните органи по околна среда по процедурите по ОВОС и екологична оценка на национално и на регионално ниво, и в същото време са отчетени особеностите при организацията на работата на ЕЕС предвид териториалните компетенции на РИОСВ;
Приемане на нов механизъм за избор и участие на представители на неправителствени организации (НПО) в ЕЕС,
Въвеждане на правила и критерии за избор на независимите специалисти по планове и програми в ЕЕС,
Привеждане на Правилника на ЕЕС в съответствие с актуалната релевантна нормативна уредба по околна среда.
 
Пълният текст на проектa може да видите тук.
 
Крайна дата за съгласуване: 23.03.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: mgandzhova@moew.government.bg