Категории
Министерство

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР)

Проектът на правилник се предоставя на обществен достъп на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове преди неговото утвърждаване от министъра на околната среда и водите. Заинтересованите лица могат да депозират в МОСВ предложения и становища по проекта.  

 

 

Заинтересованите лица могат да изпращат предложения и становища по пощата или на електронен адрес: VTsGeorgiev@moew.government.bg  до 18.09.2015 г. включително.