Категории
Министерство

Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на реда и начина за разходване през 2015 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг

Настоящият проект на Решение на Министерския съвет цели да определи реда и начина за разходване през 2015 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпили в бюджета на Министерство на околната среда и водите до 31 декември 2012г.

В проекта на Решение се предлага през 2015 г. част от сумата да бъде предоставена за управление на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на обекти и инсталации – публична държавна и/или общинска собственост. Същевременно, при доказана необходимост се предвижда средствата да могат да бъдат разходвани и за финансиране на порести за рехабилитация и изграждане на нови обекти, представляващи инсталации – публична държавна и/или общинска собственост.

С приемането на Решението се очаква да бъде повишено в значителна степен нивото на енергийна ефективност на обектите – публична държавна и/или общинска собственост, с което да се намалят емисиите на парникови газове и разходите им за електро- и топлоенергия.

Крайна дата за съгласуване: 13.02.2015 г.
 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg.

Пълният текст на проектa на Решение може да видите тук.

Доклад към проекта на Решение може да видите тук.