Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Настоящият законопроект е изготвен с оглед:
 
- транспониране на част от изискванията на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива;
- актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници;
- отмяна на вече неактуални разпоредби;
- изпълнение на мерки с №№ 56-58 от Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014г.
 
В срок до 18 юли 2014 г. очакваме писмени предложения и коментари от заинтересованите страни на е-мейл адреси: MihajlovG@moew.government.bg и yakimova@moew.government.bg.
 
Пълният текст на проектa на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух можете да видите тук.
 
Мотивите за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух може да видите тук.