Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

Необходимостта от изменението и допълнението на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) от една страна се налага поради възникналото несъответствие на националните мерки за транспониране с конкретни разпоредби от Директива 2003/87/ЕО, изменени или въведени чрез Директива 2008/101/ЕО. Предлаганият акт има за цел прецизиране на разпоредбите в ЗОИК, във връзка с точно и коректно транспониране на европейското законодателство относно участието на авиационния сектор в Европейската схема за търговия с емисии и начинът на разписване на санкциите при неизпълнение.
 
От друга страна в допълнение на наложените изменения някои от текстовете на закона са редактирани, направени са референции към актове на ЕС, влезли в сила след обнародването на ЗОИК и са включени текстове, транспониращи по-пълно текстове на Директива 2003/87/ЕО.
 
Крайна дата за съгласуване: 13.02.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg.
 
Пълният текст на проектa на Закона за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата можете да видите тук.
 
Мотивите за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата може да видите тук.
 
Таблица за съответствие на текстовете с Европейското законодателство може да видите тук.
 
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата може да видите тук.
 
Доклад към проект на Закона за изменение и допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата може да видите тук.