Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е изготвен с цел:
 
транспониране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 04 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Севезо III);
изпълнение на приоритет 15.4 от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.;
осигуряване на пълно съответствие с разпоредбата на чл. 3, параграф 3 на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;
осигуряване на пълно съответствие на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети с разпоредбите на Директива 2004/35/ЕО в изпълнение на препоръките на Европейската комисия (с писмо № 4236/12/ENVI);
оптимизиране на понятието за „обекти с обществено предназначение“ в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС;
регламентиране срока на валидност на административните актове по екологична оценка, които се постановяват от компетентния орган по околна среда за постигане на равнопоставеност на всички административни актове, издавани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
 
Крайна дата за съгласуване: 10.02.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: pkostadinova@moew.government.bg
 
Пълният текст на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда може да видите тук.
 
Мотивите за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда може да видите тук.